Dels capbreus al registre de la propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles XIV-XX)

Any de publicació
2008
Número pàgines
390
ISBN
978-84-96742-91-8

-Introducció. Més o menys informats, més o menys propietaris. Una mirada diferent a la història de les relacions socials (Rosa Congost)

 

-PRIMERA PART. ABANS I DESPRÉS DE GUADALUPE

I. Posar al dia un capbreu: el control de les transaccions de terres del capítol de la Seu de Girona (Vall d'Aro, segles XIV-XV) (Lluís To)

II. El dia a dia d'una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes de l'Almoina del Pa (segles XIV i XV) (Rosa Lluch)

III. "Que mostrin els títols...". Una relectura de les reivindicacions remences i de la sentència arbitral de Guadalupe (Rosa Congost, Pere Gifre, Gabriel Jover, Rosa Lluch)

IV. "Cap terra sense senyor". Les denunciacions del comte d'Empúries a inicis de l'època moderna (Josep Colls)

V. Quins títols i on es guarden? Els arxius patrimonials, reflex de la dinàmica dels drets de propietat (segles XVI-XVIII) (Pere Gifre)

 

-SEGONA PART. ABANS I DESPRÉS DE LA REVOLUCIÓ LIBERAL

VI. "Para que nadie pueda alegar ignorancia". Els usos de la informació en el procés de tancament de terres: els bans al segle XVIII (Montserrat Pellicer)

VII. Els problemes de la informació en una societat d'antic règim. Els notaris catalans davant la creació del registre d'hipoteques (Sebastià Villalón)

VIII. Ignorancia o mala fe? El problema de les signatures dels senyors directes catalans (segles XVIII-XIX) (Rosa Congost)

IX. Esl problemes derivats de la manca d'informació en la construcció de l'estat liberal. La temptació dels batlles de sac (Rosa Congost, Pere Gifre)

X. El registre de la propietat i la informació: el miratge de la modernització institucional espanyola (Catalunya, 1861-1950) (Ricard Garcia)

 

-Bibliografia