Les visites pastorals. Dels orígens medievals a l'època contemporània

Any de publicació
2003
Número pàgines
304
ISBN
978-84-95483-55-3

-Introducció

-Usos historiogràfics

-Dels erudits setcentistes a la institucionalització de la història de l'Església

-Història medieval

-Història moderna

-Història contemporània

-Història de l'art i arqueologia

-La història local

-Sociologia, geografia humana i antropologia

 

1. Les visites pastorals: de l'època medieval a la vigília del Concili

   de Trento

1.1. El desenvolupament de les visites pastorals

1.2. Les possibilitats de la font a partir dels mandats dels visitadors

1.3. El registre de les visites pastorals en altres arxius i documents

 

2. Les visites pastorals posttridentines: de la segona meitat del

   segle XVI a les darreries del segle XVII

2.1. Desenvolupament de les visites pastorals

2.2. Períodes, durada i itineraris de les visites

2.3. Bisbes, visitadors i reformadors

2.4. Recorregut de la visita

2.5. Manaments i publicació de la visita

2.6. Prohibicions i càstigs

2.7. Drets de visita, ingressos, despeses

2.8. Les visites ad limina

2.9. Les possibilitats de la font a partir dels manaments

2.10. La sèrie de visites pastorals en els arxius diocesans

 

3. La reforma en directe: visites canòniques del segle XVIII

3.1. Les seqüències de la visita pastoral

3.2. La font com a revelador social i religiós

3.3. El registre de les visites pastorals en arxius aliens

 

4. Les visites pastorals en el pas de l'antic règim a la societat

   liberal: continuïtats i canvis

4.1. Les visites canòniques: de la Guerra del Francès a la Revolució Liberal

4.2. Les visites pastorals i la reorganització de l'Església a la segona meitat del vuit-cents

4.3. Les possibilitats de la font: una primera aproximació

4.4. A tall de cloenda: les "novetats" de les visites vuitcentistes

 

5. Apèndixs documentals

6. Els fons de visites pastorals en els arxius catalans

7. Bibliografia específica sobre visites pastorals

8. Pàgines web