Els propietaris i l'associacionisme agrari a Catalunya (1890-1936)

Any de publicació
2006
Número pàgines
326
ISBN
978-84-935231-1-4

-Introducció

-Els propietaris i l'associacionisme agrari

-La debilitat de l'associacionisme agrari durant el segle XIX

-Agrarisme i catalanisme al final del segle XIX

-La resposta dels propietaris a la mobilització pagesa

-L'adopció d'un model associatiu interclassista

-L'IACSI davant de la crisi agrària finisecular

-La reorganització de l'IACSI a la fi del segle XIX

-La Unió Agrícola i la Cambra Agrícola de Catalunya

-El fracàs de la Federació de Gremis Agrícoles

-L'IACSI i la Lliga de Productors del Principat de Catalunya

-"L'apèndix social" de l'IACSI: La Federació Agrícola Catalano-Balear

-La creació de la Federació Agrícola Catalano-Balear

-L'experiència fallida de la Unión Agraria Española

-L'impuls de l'associacionisme: la Llei de sindicats agrícoles

-Altres iniciatives destacables

-Els congressos agrícoles

-La reorganització de l'IACSI al primer terç del segle XX

-Qui eren els dirigents?

-L'intent de modernitzar l'Institut

-La implantació social: de l'estancament a l'auge dels anys trenta

-Defensa patronal i deriva política abans de la guerra

-Conclusions

-Apèndixs

-Índex de noms de persona i associacions