L'organització de l'espai rural a l'Europa mediterrània. Masos, possessions, poderi

Any de publicació
2003
Número pàgines
384
ISBN
978-84-95483-01-0

-Primera part. Els masos de la Catalunya Vella

-La Catalunya del mas, és a dir, la Catalunya Vella.

 

I. Els masos a l'època medieval. Orígens i evolució

A. En els orígens dels masos: el creixement agrari

B. Els segles XIV i XV: crisi demogràfica, lluites remences i la sentència

   arbitral de Guadalupe

 

II. Els masos a l'època moderna. Continuïtats i canvis

A. La recomposició del món rural (1486-1640)

B. Un nou model de relacions socials agràries (1640-1800)

 

III. Transformacions en el sistema de mas i en el paisatge agrari contemporanis (1800-1950)

A. El segle XIX: expansió i crisi de l'agricultura

B. La crisi del sistema de mas

 

-Segona part. Les possessions de Mallorca

-Les possessions mallorquines: una modalitat d'organització de l'espai agrari i

 de l'explotació del treball

 

I. La colonització feudal, la crisi baixmedieval i la formació dels latifundis nobiliaris, segles XIII-XVI

A. Feudalisme i colonització agrària, 1230-1350

B. La crisi baixmedieval i la formació dels latifundis

 

II. L'ordenació de l'espai agrari i les modalitats d'explotació del treball a les possessions: 1550-1830

A. El predomini de la "gran propietat" i la gran explotació nobiliàries

B. La formació de les possessions i del paisatge agrari modern

C. La gestió i l'explotació del treball a les grans hisendes agràries

 

III. La crisi de l'ordre feudal (1800-1841) i l'agonia dels latifundis nobiliaris (1841-1950)

A. Les reformes liberals, la llei de desvinculació i l'accés a la terra

B. Les parcel·lacions a partir de la crisi agrària del segle XIX

C. Epíleg

 

-Tercera part. El poderi de la Itàlia Central

 

I. La mezzadria dels orígens, Itàlia centre-septentrional segles XIII-XV. Introducció.

A. On i quan

B. Les relacions camp-ciutat

C. Assentaments, paisatges, ramaderia i béns comunals

D. L'evolució de les clàusules contractuals i les relacions amb el mercat.

   Valoracions finals

 

II. El sistema poderale a Itàlia Central a l'edat moderna i contemporània (segles XV-XX). Introducció. Les característiques del sistema de mezzadria a la Itàlia Central a l'època moderna: la mezzadria clàssica

A. La historiografia sobre la mezzadria a Itàlia: del segle XVIII al XX.

   Interpretacions i debats.

B. L'evolució del paisatge agrari, dels assentaments i del sistema productiu a

   Itàlia Central a l'edat moderna (segles XVI-XVIII)

C. Un cas exemplar: la distribució de la propietat i l'ús del sòl al contado de

   Pisa els segles XVI-XVII i la seva evolució en els segles successius

D. La mezzadria al segle XX: de l'apogeu de la difusió a la desaparició

 

-Annex 1. Bibliografia comentada (fins al 1998) per Maria Ginatempo

-Annex 2. Scritta colonica della Soprientenza Generale dei Beni della Corona in Val di Chiana, 1817 (scritta Capei). Glossari