Els Remences. La Senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV

Any de publicació
2005
Número pàgines
415
ISBN
978-84-934685-5-2

1. La senyoria: fonts i història.

-Les fonts.

-La senyoria.

 

2. Una qüestió prèvia: el nom fa la cosa?

 

3. Els homenatges i reconeixements de domini.

-Introducció.

-Com es fa i què implica la prestació d'un homenatge o un reconeixement de

 domini.

-Descripció dels documents.

-Quantitat de casos estudiats.

-Motius dels asserviments.

-Homenatges de persones que no viuen al mas pel qual se'ls requereix

 l'adscripció.

-Cronologia dels casos estudiats.

-Cap a unes conclusions.

 

4. Les firmes d'espoli forçades.

-Introducció.

-Què eren les firmes d'espoli forçades?

-Qui havia de pagar les firmes d'espoli forçades.

-Les firmes d'espoli forçades cobrades per l'Almoina de Girona.

-Cap a unes conclusions.

 

5. Les redempcions.

-Introducció.

-"Mecànica" de les redempcions.

-El nombre de redempcions.

-Els preus de les redempcions.

-Els pagaments de les redempcions.

-Causes i motius de les redempcions.

-Les redempcions dels remences que entren al domini de l'Almoina.

-Cap a unes conclusions.

 

6. Les intèsties i les eixòrquies.

-Introducció.

-Les intèsties i eixòrquies cobrades per l'Almoina de Girona.

-Foriscapis pagats per intèsties i eixòrquies.

-Cap a unes conclusions.

 

7. La servitud dins del mas.

-El mas propi exigeix la servitud dels seus tinents.

-La servitud del mas no impedeix la mobilitat.

-Els beneficis de la servitud del mas.

-Els mals usos i el domini directe del mas.

 

8. La servitud fora del mas.

-Introducció.

-Què preveien les normatives?

-Què passava a la pràctica?

-Conclusions.

 

9. 1457: supressió dels mals usos?

-La monarquia i les aspiracions dels remences.

-La llibertat, els mals usos i les guerres dels remences.

-Conclusions.

 

-Conclusions.