Can Barraca. Una necròpolis d'incineració de fa 2.800 anys a Besalú (La Garrotxa)

Any de publicació
2006
Número pàgines
137
ISBN
Dipòsit legal: GI 1360-2006
Preu
20 €

-Pròleg

 

-Primera part. Introducció

1.1. Presentació del jaciment

     -Localització

     -Situació

     -Objectius de l'actuació arqueològica

 

1.2. L'excavació arqueològica - Fases de treball

     -Delimitació del jaciment

     -Excavació en extensió

     -Microexcavació de les urnes

     -Estudis específics i analítiques

     -Accions de divulgació

 

1.3. Estratigrafia del jaciment

 

-Segona part. El registre arqueològic

2.1. Cronologia de la necròpolis

 

2.2. Reconstitució de l'entorn vegetal i el clima

     -Introducció

     -Anàlisi palinològica

     -Anàlisi antracològica

 

2.3. Les formes d'enterrament de Can Barraca

     -Enterraments en urna ceràmica en fossa simple

     -Enterrament en fossa sense urna

     -Enterraments en estructures complexes: els túmuls

 

2.4. Els individus enterrats

     -La cremació dels cadàvers

     -Les restes òssies humanes

 

2.5. Anàlisis dels elements mobles

     -La ceràmica

     -Els elements d'aixovar

     -Altres elements: les restes lítiques

 

-Tercera part. Relacions entre estructures i individus

3.1. Les característiques constructives de la necròpolis

3.2. Les persones enterrades a Can Barraca

3.3. Organització de l'espai funerari

3.4. Aproximació a l'estructura social

 

-Quarta part. Contextualització del jaciment

4.1. Contextualització cronològica

4.2. Marc històric i historiogràfic

4.3. La zona mitja del Fluvià als inicis del primer mil·lenni AC

 

-Síntesi

 

-Bibliografia

 

-Índex