-Pròleg

-Presentació

-Fitxa històrica hemerogràfica


I. Els orígens (1809-1868)

II. El Sexenni Democràtic (1868-1874)

III. La Restauració (1875-1923)

IV. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931)

V. La Segona República (1931-1936)

VI. La Guerra Civil (1936-1939)

VII. El franquisme (1939-1975)

VIII. La transició a la democràcia i l'autonomia (1975-1980)

IX. El sistema de premsa d'una capital comarcal


-Bibliografia general


-Apèndix:

-Quadre 1. Llista històrica general de periòdics a Figueres (1809-1980)

-Quadre 2. Periòdics per anys de publicació (1809-1980)

-Quadre 3. Duració dels periòdics (1809-1980)

-Quadre 4. Llista general de periòdics en català (1809-1980)

 

-Índex general de publicacions per ordre alfabètic

-Els autors