LLAFRANC, UN POBLAMENT PARTICULAR

 

LA HISTÒRIA DEL JACIMENT ROMÀ DE LLAFRANC

-Primeres notícies

-Els testimonis del segle XVIII i de la primera meitat del segle XIX

-L'interès que desperten les restes romanes a finals del segle XIX

-La discutida ubicació de la ciutat Cypsela

-La construcció de l'església i la troballa de sepultures

 

-Turisme, construcció i destrucció del passat

-El desenvolupament urbanístic del nucli de Llafranc

-Un llarg silenci que amaga la destrucció dels vestigis antics

-Un lot de ceràmiques i un esbós de cronologia

-Les àmfores i l'activitat terrissera de Llafranc

 

-Una nova etapa: la preservació del patrimoni del municipi

-La creació del Museu-Arxiu

-Les campanyes d'excavació arqueològica

 

LES ESTRUCTURES DE L'ESTABLIMENT ROMÀ

-Els testimonis d'una producció de vi

-L'àrea de premsatge

-El celler i els espais de treball perifèrics

-El procés de vinificació

 

-La terrisseria

-Els forns

-Els abocadors

-Els àmbits de treball i els magatzems

-Organització i periodització del centre artesanal

 

-Les produccions ceràmiques

-La ceràmica comuna i de cuina

-Els tipus amfòrics

-Els dolia

-Material de construcció

 

-Les restes d'habitatges

-Els vestigis sobre el turó de l'església

-Els vestigis de la part baixa del nucli

-Els testimonis de les excavacions

 

-Els enterraments

-La descoberta de sepultures romanes

-La necròpolis del turó de l'església

-Aportacions al coneixement de la necròpolis romana de Llafranc.

 (Enric Carreras i Vigorós)

-Unes restes òssies aïllades trobades en el sector de l'eixample.

 (Bibiana Agustí i Farjas)

-El cementiri antic de Llafranc. (Josep Maria Nolla i Brufau)

-La inscripció cristiana de Llafranc. (Georges Fabre, Marc Mayer, Isabel Rodà)

 

UN ASSENTAMENT ROMÀ EXEMPLAR

-Els precedents

-El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda

-Els primers indicis d'ocupació a Llafranc

 

-Llafranc i el seu rerepaís

-Els testimonis de l'hàbitat rural d'època romana

-La producció vitícola

-La terrisseria i l'explotació de l'entorn

 

-L'establiment d'època augustal i de l'Alt Imperi

-Un centre artesanal

-Rajolers, productes i argiles. (Xavier Rocas, Carles Roqué)

-La presència de Publius Usulenus Veiento

-Un establiment complex i exemplar

-Llafranc dins de l'estructura econòmica de la Tarraconense: el vi català

 

-La darrera etapa de vida de l'establiment romà

 

GLOSSARI, FONS DOCUMENTALS I BIBLIOGRAFIA