informació del llibre
Tornar a la pàgina anterior

Comptes de senyor, comptes de pagès. Les comptabilitats en la història rural


Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines

Any de publicació:2013

Número pàgines: 358

ISBN: 978-84-9984-210-3

Resum del llibre:

-Presentació

 

INTRODUCCIÓ

-Les comptabilitats com a font per a la història rural.

 (Enric Saguer, Gabriel Jover)

-La comptabilitat agrària en els manuals de comptabilitat.

 (Helena Benito Mundet)

 

I. LES FONTS COMPTABLES

-Els comptes d'una senyoria feudal: els llibres de l'Almoina de Girona.

 (Rosa Lluch Bramon)

-L'Almoina de la Seu de Barcelona: gènesi i formació d'un sistema integrat de

 comptabilitat (1283-1419). (Pere Benito i Monclús)

-Els llibres de comptes de les possessions de Son Costa del Convent de Sant

 Domingo 1725-1754 (Montuïri, Mallorca). (Gabriel Jover Avellà)

-En els orígens de la comptabilitat de la pagesia de mas (reflexions sobre el

 cas gironí, s. XVII-XVIII). (Pere Gifre Ribas)

-Un exemple de comptes de pagès. Els amos de possessió: Mallorca (segles

 XIX-XX). (Antònia Morey Tous)

-Les comptabilitats nobiliàries: el cas de la noblesa mallorquina als segles

 XVIII i XIX. (Antònia Morey Tous)

-Documentació comptable generada per un patrimoni nobiliari. El cas del

 primer marquès de Solleric (1770-1790). (Josep Villalonga Morell)

-Comptabilitat agrària i comptabilitat industrial: estudi d'alguns casos.

 (Helena Benito Mundet)

 

II. USOS DE LES COMPTABILITATS PER A LA INVESTIGACIÓ HISTÒRICA

-Escrutar el mercat de treball a través de la lent de les comptabilitats

 agràries. El treball a jornal segons els llibres de comptes de Son Costa

 (Mallorca), 1729-1754. (Gabriel Jover Avellà)

-Comptes d'hisendats i mercats agraris. El patrimoni Carles, 1832-1863.

 (Mònica Bosch Portell)

-La producció agrària a través de les comptabilitats.

 (Jordi Planas, Enric Saguer)

-"¿Lo pequeño es hermoso? Las contabilidades particulares y la historia que

 hemos aprendido. (José-Miguel Lana)

 

-Bibliografia

Pujada Sant Martí 4 - 5 17004 · Diputació de Girona · 17004 Girona