4 LES ABREVIACIONS

Una abreviació és la reducció gràfica d’un mot o d’un grup de mots amb l’objectiu d’economitzar tant l’espai (les abreviacions han de ser tan curtes com sigui possible) com el temps a l’hora d’escriure. Així, per exemple, si es redacta un text en què s’ha de fer referència moltes vegades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, serà més pràctic utilitzar la sigla BOPG que no pas escriure cada vegada el nom desplegat.

Cal tenir en compte que s’ha de dir a què fa referència l’abreviació la primera vegada que s’utilitza, tret que no es tracti d’una forma àmpliament coneguda, com ara c. (per carrer), SA (per societat anònima), etc. La correspondència entre l’abreviació i el seu referent es pot indicar de dues maneres diferents:

a) Escrivint primer el terme desplegat i després l’abreviació entre parèntesis:

Trobareu aquesta informació al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).

b) Escrivint primer l’abreviació i després el terme desplegat entre parèntesis:

Trobareu aquesta informació al BOPG (Butlletí Oficial de la Província de Girona).

Hi ha casos en què la diferència entre el mot abreujat i el mot desplegat és tan mínima que no és recomanable utilitzar la forma abreujada (secc. per secció).

També convé evitar l’ús d’abreviacions en les fórmules de salutació de la carta:

  • Benvolgut Sr.,
  • Benvolgut senyor,

 

Distingim tres tipus d’abreviacions:

  • abreviatures
  • sigles i acrònims
  • símbols

En un mateix text cal que siguem coherents i utilitzem sempre la mateixa abreviació per a una paraula o grup de paraules (per exemple, per referir-nos al terme número, convé no alternar les formes núm. i n., encara que les dues formes són correctes). 

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088