3.4 Les cometes

Les cometes, de la mateixa manera que la negreta i la cursiva, tenen la funció de destacar paraules o fragments d’un text. Cal no utilitzar-les, però, en les funcions reservades a altres recursos gràfics (vegeu 1.1.2, «Ús dels diferents tipus de lletra i de les cometes»).

Hem de distingir tres classes de cometes: les baixes («...»), les altes (“...”) i les simples (‘...’), que tenen usos diferents i mantenen una relació de jerarquia quan ens cal utilitzar més d’unes cometes dins d’un mateix fragment.

A les publicacions i altres materials impresos de la Diputació fem servir les cometes baixes, que són les més habituals en la tradició dels textos tractats editorialment en català, però en els textos administratius, tècnics i periodístics, podem utilitzar les altes, que són les que apareixen per defecte als processadors de textos Microsoft Word i OpenOffice.

S’escriuen entre cometes:

  • Les citacions textuals (reproducció literal d’un text o de les paraules d’algú), excepte en el cas de citacions textuals de textos administratius i jurídics, en què es fa servir el recurs del doble sagnat i la reducció del cos de lletra a 10, per distingir-les de la resta del text (vegeu 1.1.1, «El cos de la lletra»). Les citacions textuals en altres llengües també s’escriuen entre cometes.
  • Si la citació és una oració completa, comença amb majúscula; en canvi, si només se cita una part d’una oració, s’escriu amb minúscula inicial.

El diputat de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies va declarar: «El conveni servirà per potenciar la competitivitat de l’economia gironina».

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar l’acte administratiu «nul de ple dret».

  • Quan el text citat és una frase completa (o més d’una frase), el punt final podria anar dins de les cometes (per tancar la frase citada) o fora (per tancar la frase que inclou la citació). Convencionalment, en els textos de la Diputació optem per aquesta segona solució, més simple, i per tant sempre col·loquem el punt final fora de les cometes.
  • Si el text citat ocupa més d’un paràgraf, les cometes s’obren a l’inici de cada paràgraf i només es tanquen al final de l’últim paràgraf.
  • Les citacions de títols d’articles publicats en butlletins, revistes o altres publicacions periòdiques, o de capítols d’una obra més llarga.

«La vigència de Joan Maragall», publicat al setmanari Presència.

Vegeu el capítol 1, «Presentació de textos i orientacions d’estil».

  • Els títols de col·leccions de llibres o d’altres obres.

El títol pertany a la col·lecció «Josep Pla» de la Diputació de Girona.

Han presentat la col·lecció «Antologia Històrica de la Música Catalana» en format digital.

  

Sovint es tanca entre cometes:

  • El títol específic de cursos, exposicions, taules rodones, comunicacions, ponències, discursos, jornades, etc., quan el mot genèric (curs, exposició...) no forma part del títol.

El curs «Normativa d’espectacles públics i activitats recreatives» es farà a Olot.

La ponència «Perspectives del transport aeri a Espanya», presentada a les V Jornades d’Aeroports Regionals.

 

S’escriu entre cometes simples:

  • En textos tècnics, la definició o la traducció d’un terme.

Hi consta la sigla ROM, ‘memòria només de lectura’.

 

No s’usen cometes:

  • En les llistes, per substituir una paraula repetida.
{#emotions_dlg.cross} Criteris de valoració Puntuació
 

Comunicació

5 punts
 

Adaptació

         3     "
 

Ofertes addicionals

         2     "

 

  • En aquests casos, podem optar per encapçalar la llista amb la paraula que es repeteix a cada ítem o per escriure-la cada vegada.
{#emotions_dlg.tick} Criteris de valoració Puntuació
 

Comunicació

5 punts
 

Adaptació

3 punts
 

Ofertes addicionals

2 punts

 

{#emotions_dlg.tick}  Criteris de valoració Punts 
   Comunicació  5
 

 Adaptació

 3
   Ofertes addicionals  2
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088