3.2 El punt i coma

El punt i coma s’usa, en general, per separar oracions completes que tenen una relació de significat molt estreta. Sol ser intercanviable amb el punt o amb la coma. Sescriu enganxat a la paraula precedent i va seguit d’un espai.

S’utilitza:

  • Quan la relació entre una frase i una altra és més llunyana que la que expressa la coma, però no ho és tant com per posar-hi un punt.

Es presentaran dues ponències: la primera tractarà sobre la qualitat dels serveis municipals i la capacitat dels ajuntaments per respondre de manera ràpida i directa a les necessitats dels ciutadans; la segona, que presentarà el senyor Gabriel Sans, recollirà les opinions que suscita el tema en la societat civil.

  • Davant de les conjuncions tanmateix, això no obstant, etc., quan en la frase hi ha altres comes.

A la factura cal consignar el nom de l’emissor, el NIF, la raó social, el domicili i la població; tanmateix, si es dona el cas que les dades anteriors [...].

La compareixença en el tràmit d’informació pública no atorga, per ella mateixa, la condició de persona interessada; no obstant això, qui presenti al·legacions en aquest tràmit té dret a obtenir de l’Administració una resposta raonada.

  • En les enumeracions d’elements que ja tenen una coma interna, llevat de l’últim element de l’enumeració, que se separa de l’anterior mitjançant una coma; un cas prou freqüent és el de les enumeracions de noms de persones amb el seu càrrec.

Hi va assistir un representant de cadascun dels municipis afectats: [...], alcalde de Fontcoberta; [...], alcaldessa de Palol de Revardit; [...], alcalde en funcions de Sant Miquel de Campmajor; [...], alcalde de Crespià, i [...], alcaldessa de Vilademuls.

 

No hi va punt i coma:

  • En les enumeracions en què cada element està format per oracions. En aquest cas, hi va un punt i, a més, cada element comença amb majúscula.

Són obligacions del beneficiari:

1. Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

2. Justificar el compliment dels requisits i les condicions que estableixen les bases.

3. Conservar tots els documents, inclosos els electrònics, que justifiquen l’aplicació dels fons rebuts, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088