2.2.2 Les formes dobles

Un recurs possible en determinats contextos és separar amb una barra inclinada la forma masculina i la forma femenina (Benvolgut/Benvolguda), o afegir la terminació femenina després d’una barra inclinada o d’un guionet (si fem servir la barra no deixem espai a banda i banda; en canvi, sí que deixem un espai abans del guionet).

Darrere del guionet o de la barra s’escriu la lletra que convé afegir a la forma masculina per crear la forma femenina o, si canvia la grafia, totes les lletres que canvien des de l’última vocal tònica inclosa.

un/a treballador/a

president/a
un -a treballador -a president -a
   
Benvolgut/uda: adjudicatari/ària
Benvolgut -uda: adjudicatari -ària

 

Si canvia tota la paraula o gairebé tota, la repetim sencera després de la barra inclinada. Si la primera paraula va amb majúscula, també hi haurà d’anar la paraula de darrere de la barra.

soci/sòcia Amic/Amiga

 

Aquest recurs té l’avantatge de l’economia, però també té algun inconvenient: d’una banda, la forma més llarga (generalment, la femenina), que es posa darrere la barra o el guionet, esdevé secundària de la primera, i de l’altra, el fet d’omplir el text de barres inclinades i guionets l’enfarfega i en dificulta la lectura. Per tant, convé limitar-ne l’ús a contextos concrets en què l’estalvi d’espai ho justifica (per exemple, en l’encapçalament de circulars o en certes llistes).

Una opció especialment recomanable en l’encapçalament de cartes i altres escrits és la duplicació de les dues formes completes en dues línies.

Benvolgut,

Benvolguda,

Distingida senyora:

Distingit senyor:

 

Dins del cos dels textos, de tant en tant pot ser útil donar les dues formes completes i coordinades amb i o amb o, tot i que haurem de tenir en compte que la gramàtica preveu que els adjectius i els participis que depenguin de dos o més mots de gènere diferent van en masculí.

El funcionari o la funcionària haurà de presentar [...].

Els funcionaris i les funcionàries afectats per les mesures de [...].

 

Com ja hem comentat, aquesta solució convé no fer-la servir de manera sistemàtica per no forçar la naturalitat del text, i perquè pot arribar a resultar inviable, sobretot en textos llargs.

  • Si el treballador o treballadora que cal substituir té la condició de funcionari o funcionària, el candidat o candidata a cobrir la suplència podrà ser nomenat o nomenada funcionari o funcionària interí o interina [...].

 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088