9.1.1 Criteris de redacció

L’estil de redacció del saluda és molt formal i té un caràcter cerimoniós. El contingut, que ha de ser breu i concís, permet poques variacions.

Quant al tractament personal, hem de tenir en compte que la forma del verb principal, saluda, fa que calgui usar el tractament de tercera persona del singular, tant per a qui emet el text (saluda; li agraeix; el felicita, etc.) com per a la persona destinatària (la seva consideració; invitar-lo, etc.). Aquesta particularitat diferencia el saluda de la resta de documents administratius i protocol·laris, en què es fa servir la primera persona del singular per a qui emet el text (felicito; agraeixo, etc.) i la segona del plural per a la persona destinatària (us demano; enviar-vos, etc.).

En el saluda s’han de fer servir els tractaments protocol·laris que pertoquin a la persona destinatària (vegeu 6.3, «Llista de càrrecs amb tractament protocol·lari»).

 

Dubtes freqüents

  • Hi va adreça, en el saluda?

    L’adreça de la persona destinatària del saluda només s’ha de consignar en el sobre; en el document no hi va adreça.

  • En el saluda, el càrrec duu tractament?

    La persona que envia el saluda no ha de dur cap tractament protocol·lari (si en té algun d’atribuït) ni de respecte.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088