8.9.2.5 Signatura

Al peu dels correus electrònics apareix, al costat del senyal i la denominació institucional, la signatura predeterminada per a les comunicacions de la Diputació de Girona, que pot contenir les dades de la persona que redacta el text o tan sols les de la unitat administrativa que emet la comunicació.

Ramon Serra Vila

Tècnic de disseny

Oficina de Comunicació

Àrea de Presidència

972 18 50 00

 

Oficina de Comunicació

Àrea de Presidència

972 18 50 00

 

En el cas dels SMS, convé identificar l’emissor d’una manera breu; sovint és suficient identificar l’organisme emissor, i se sol fer al principi del missatge:

Diputació de Girona. Àrea d’Hisenda. Us comuniquem que en data d’avui hem ingressat al c/c [...] la quantitat de[...] € corresponent a la factura 8/2010.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088