8.1.7 La signatura

Els elements de la signatura són la identificació funcional (càrrec o condició en què s’exerceixen les funcions), la rúbrica (conjunt personal de traços de qui signa) i la identificació nominal (nom i cognoms). Segons el tipus de document, varia l’ordre d’aquests elements.

No obstant això, els tres elements de la signatura sempre segueixen les mateixes pautes:

  • La signatura sempre s’alinea a l’esquerra del document, excepte en els casos en què en figuri més d’una, com en el contracte, el conveni, l’acta de sessió, etcètera (vegeu la descripció d’aquest element que es fa a cada document).
  • La identificació funcional va precedida de l’article determinat corresponent (excepte en la carta), i no hi va punt final.
  • La identificació nominal es compon del nom i els dos cognoms, sense punt final, i no ha d’anar mai precedida de la paraula Signat, ni de les abreviatures St. o Sgt.

 

Hi ha sis maneres de configurar la signatura:

1) Al certificat i a la sol·licitud només hi ha de figurar la rúbrica sota la datació, perquè la persona que signa ja s’ha identificat al començament.

Cassà de la Selva, 16 de novembre del 2010

[rúbrica]

2) A la carta administrativa i a la carta protocol·lària genèrica, preval la identificació mitjançant el nom de la persona que signa. Per això, s’inverteix l’ordre dels tres elements de la signatura i apareix primer la rúbrica, a sota el nom i els cognoms, i finalment el càrrec, sense l’article.

 [rúbrica]

[nom i cognoms]

Cap del Servei Jurídic

En la carta protocol·lària personalitzada, però, només hi ha de constar la rúbrica, perquè l’emissor ja s’identifica a la capçalera. En el cas que a la capçalera només s’identifiqui el càrrec, a sota de la rúbrica s’hi ha de fer constar el nom.

3) A l’ofici, la convocatòria de sessió, la nota interna, la citació, la diligència, l’informe, la proposta de resolució i el decret o resolució, l’ordre dels elements és el següent: càrrec (amb larticle), rúbrica i nom i cognoms.

El cap del Servei Jurídic

[rúbrica]

[nom i cognoms]

4) Al contracte i el conveni, les persones que hi signen s’han identificat al començament, tant pel que fa al nom com a la representació en què actuen. Però tenint en compte que sempre hi apareixerà més d’una rúbrica, en la signatura hi ha de figurar primer la fórmula Per + nom de l’entitat, després la rúbrica i al final el nom i els cognoms del signant.

Per la Diputació de Girona       
Per Construccions Tramuntana
[rúbrica] [rúbrica]
[nom i cognoms] [nom i cognoms]

5) A l’acta de sessió ha d’aparèixer, a l’esquerra, la signatura de qui ha actuat com a secretari, i a la dreta, la signatura del president, precedida de l’expressió Vist i plau. Només hi ha de figurar el càrrec i la rúbrica, perquè els noms ja s’han fet constar al començament de l’acta.

El secretari

 

Vist i plau

El president

[rúbrica]

[rúbrica

6) Al saluda, la signatura consta de la rúbrica i, a sota, del nom i els cognoms del càrrec que tramet el saluda.

[rúbrica] [rúbrica]
[nom i cognoms] [nom i cognoms]

 
 

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088