Diputació de Girona
 

6.2 Com s’escriuen?

Com a norma general, el tractament protocol·lari s’escriu davant del nom i cognoms (o cognom) de la persona, seguit del càrrec, tot i que el tractament i el nom i cognoms també es poden posposar al càrrec després d’una coma. Quan només apareix el càrrec, es posa el tractament protocol·lari al davant i s’escriu el càrrec amb majúscula.

  • Il·lm. Sr. [nom i cognoms], alcalde de l’Ajuntament d’Olot
  • el president de la Diputació de Girona, l’Il·lm. Sr. [nom i cognoms]
  • Il·lma. Sra. Presidenta del Consell Comarcal de la Selva

 

Quan no ens consti que el càrrec a qui ens adrecem té un altre tractament, utilitzem el tractament general de cortesia senyor o senyora, que hem d’escriure amb minúscula, llevat que comenci frase o una línia aïllada, com en les adreces, les targetes, els programes d’actes, etc. En canvi, si l’escrivim abreujat, ha d’anar amb majúscula inicial (Sr./Sra.). Tant si optem per la forma plena com per l’abreujada, és preferible fer servir la mateixa forma al llarg de tot un mateix text.

Si el tractament general de senyor/senyora va acompanyat d’un altre tractament, els escriurem tots dos amb majúscula.

  • Honorable Senyora [nom i cognoms], consellera de la Generalitat de Catalunya
  • La consellera de la Generalitat de Catalunya, l'Honorable Senyora [nom i cognoms]

 

Cal tenir present que el gènere del tractament ha de concordar amb el nom de la persona. Actualment, excepte alguns tractaments eclesiàstics, quasi tots els tractaments tenen forma femenina.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088

Diputació de Girona