5.3.5.1 Títols de textos legals i de les tramitacions

En les denominacions de textos legals (lleis, resolucions, reials decrets, ordres, estatuts, ordenances, etc.) i de les tramitacions que corresponen al títol d’un document oficial, s’escriu amb majúscula la inicial del primer mot que n’especifica el tipus, i tota la resta amb minúscula. El fet que el text legal s’hagi popularitzat amb una sigla no justifica que hàgim d’escriure tots els elements de la denominació amb majúscula.

la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

el Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària

la Moció 38/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

el Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Girona per a la promoció de les TIC en la prestació de serveis públics

el ROF (Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals)

la LAU (Llei d’arrendaments urbans)

la Constitució espanyola

l’Estatut d’autonomia de Catalunya

l’Estatut dels treballadors

el Codi civil

  • En canvi, s’escriuen amb minúscula les parts genèriques d’aquests textos legals i els plurals aglutinadors.

el títol primer de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

l’apartat b de l’article segon de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona

la disposició addicional única del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària

l’apartat tercer de la Moció 38/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

l’annex al Conveni de col·laboració entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i la Diputació de Girona per a la promoció de les TIC en la prestació de serveis públics

uns convenis de col·laboració

les lleis internacionals

els decrets de la Diputació de Girona

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088