1.1.1 El cos de la lletra

Amb caràcter general, sha de fer servir el cos de lletra 11, i, de manera específica, sha dampliar o reduir aquest cos de lletra depenent del text de què es tracti.

Fem servir el cos 12 en:

  • Els discursos institucionals redactats per a la lectura pública.

 

Fem servir el cos 10 en:

  • Les citacions textuals de normes jurídiques que s’insereixin en altres textos. Shi ha dafegir un sagnat de 2 centímetres a la dreta i a lesquerra respecte als marges preestablerts per distingir-les de la resta del text. No shi ha de fer servir cap altre signe distintiu, com ara cometes o cursives, ja que el cos de lletra i el sagnat són suficients per diferenciar les citacions del text principal.

El punt 7.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix el següent:

Les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que els són encomanats i actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració, coordinació i participació, amb ple sotmetiment a la llei i al dret.

  • El text que segueix a l’epígraf «Interposició de recursos», a les notificacions d’acords o resolucions.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa [...].

  • Les dades d’identificació dels documents administratius, que van a sota de la capçalera i alineades a l’esquerra (número de l’expedient, descripció de l’assumpte, inicials de qui dicta i qui escriu, etc.).

FS/md

Exp. 238/2010SC

Assumpte: propostes econòmiques

  • Els peus de fotografies, il·lustracions, gràfics, etc., que sovint s’escriuen en cursiva.

A la fotografia, el president de la Diputació en la presentació dels vols a la premsa, al Consell Insular de Menorca.

  • Les xifres aràbigues de la numeració de les pàgines.

 

Fem servir el cos 9 en:

  • Les notes a peu de pàgina i els peus dels documents.
  • Les notes aclaridores dels impresos.

Aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal [...].

En l’exposició de fets, feu constar una sola circumstància [...].

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088