Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

ELS DOCUMENTS PROTOCOL·LARIS

Anomenem documents protocol·laris un conjunt heterogeni de textos que no entren dins la categoria dels documents administratius, ja que no estan vinculats als procediments administratius, però que l’Administració ha de redactar en determinades situacions. Generalment es deriven de l’organització d’actes: invitació, programa d’actes, etc., però també n’hi ha que estan relacionats amb circumstàncies diverses, com per exemple la felicitació, el saluda, la carta d’agraïment, la carta de condol, etcètera.

Els documents protocol·laris són textos que s’han de redactar respectant els principis generals que hem descrit més amunt: en un llenguatge respectuós i correcte, però no humiliant ni afalagador, que eviti la discriminació per raó de sexe i que sigui entenedor (clar, concís i senzill en l’expressió de les idees). Hi ha altres aspectes no relacionats tan directament amb el llenguatge que també s’han de tenir en compte quan redactem documents protocol·laris, com són ara el disseny o la utilització de recursos convencionals: les majúscules, les abreviacions, els tipus de lletra, etcètera (vegeu 1, «Presentació de textos i orientacions d’estil»).

Una diferència important en relació amb els documents administratius és que en la majoria dels documents protocol·laris es fan servir els tractaments que corresponen a cada persona, per mitjà dels quals s’expressa la condició de representació institucional amb què actuen els càrrecs (vegeu 6, «Els tractaments protocol·laris i de respecte»).

De cada document protocol·lari, se’n dona la definició, se’n fixa l’estructura, s’estudien els diferents elements fixos que el configuren i se n’inclouen exemples i un esquema, com també remarques lingüístiques i fraseologia que poden resultar útils a les persones que els redacten.

Pel que fa als exemples de documents, en la majoria dels casos s’ha partit de textos reals, que han estat adaptats, modificats o deformats convenientment.

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088