Tots · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Llista de càrrecs amb tractament protocol·lari

Tot seguit presentem unes llistes de càrrecs dels àmbits polític i civil, acadèmic, eclesiàstic i militar que reben tractament protocol·lari i que poden ser d’interès per a la Diputació de Girona.

Hi hem mantingut entre parèntesis el tractament protocol·lari que s’ha fet servir tradicionalment dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat i de les autoritats acadèmiques. Els primers queden afectats pel Codi del bon govern abans esmentat, el qual estableix a l’article 3r, «Principis de conducta», que «el tractament oficial de caràcter protocol·lari dels membres del Govern i dels alts càrrecs serà el de senyor/senyora, seguit de la denominació del càrrec, ocupació o rang corresponent [...]. En missions oficials a l’estranger els correspondrà el tractament que estableixi la normativa del país o organització internacional corresponent». Als segons els afecta la disposició addicional tretzena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que estableix que «les autoritats universitàries rebran el tractament de senyor o senyora, seguit de la denominació del càrrec; els rectors de les universitats rebran, a més, el tractament acadèmic de Rector Magnífic o Rectora Magnífica».

A més, trobareu una llista amb l’abreviatura dels diferents càrrecs amb tractament (també la podeu trobar a 4.4.1, «Llista de tractaments protocol·laris», i a 4.4.2, «Llista de tractaments de respecte»).

Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088