Programa "Selecció, execució i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per ser presentats a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER).

Descripció

Selecció, execució i cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per tal de ser presentats a la convocatòria (Ordre GAH/45/2016, de 7 de març), del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (PECT i eixos 4 i 6 del FEDER), any 2016, en els àmbits següents:

 

Eix 4:


-1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa  en edificis municipals o edificis d'entitats locals a través de contractes innovadors.

-1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor de biomassa en edificis municipals i edificis d’entitats locals a través de contractes innovadors.

-1.c) Instal·lacions de producció de biocombustibles sòlids a partir de biomassa forestal i/o agrícola.

-1.d) Execució d’accions de millora integral de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC)

-1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals o edificis de les entitats locals mitjançant contractes amb garantia d’estalvis (EPC)

 

Eix 6:


-2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, que permetin la valorització del patrimoni cultural.

-2.b) Actuacions en equipaments de titularitat o gestió municipal o supramunicipal per a la informació, difusió, interpretació o educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de la demarcació.

-2.c) Xarxa d'itineraris turístics ciclables i vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de la demarcació de Girona.

 

L'import de la convocatòria es fixarà en funció de la corresponent consignació pressupostària la qual cosa determinarà el nombre màxim d'ajudes que es podran concedir en cada convocatòria.

 

Les subvencions atorgades s’entendran fixades en l’import establert en la resolució de la concessió i no podran excedir del 25% de la despesa elegible de l'actuació subvencionada.

 


Destinatari

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals de les comarques de Girona.

Normativa d’aplicació general
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Les sol·licituds seran signades per l’interessat o pel representant legal de l’entitat.

 

En les sol·licituds caldrà indicar en quina de les operacions detallades en la base 1 b es presenta el projecte.

 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant els models normalitzats disponibles al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat) per a cadascuna de les línies de subvenció, amb les modalitats següents:

— Presentació convencional: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, núm. 4, 17004, de Girona), així com per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

— Presentació telemàtica: amb signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

 

A la sol·licitud estandarditzada, cal adjuntar-hi la documentació corresponent (vegeu la base 4.5).


Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Territori i Sostenibilitat > Servei de Programes Europeus
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
01/04/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Territori i Sostenibilitat > Servei de Programes Europeus
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
01/04/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Territori i Sostenibilitat > Servei de Programes Europeus
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
01/04/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
12/06/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
12/06/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016

Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016

Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2017
Format
PDF

Data de la última modificació
16/08/2017

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles: