Serveis Jurídics

Cap de servei Cristina Lloret Gómez
Adreça

pujada de Sant Martí, 5

Població Girona
Codi postal 17004
Telèfon 972185000
Adreça electrònica sjuridic@ddgi.cat
Horari de 8 a 15 h

Funcions

Comprèn l'assessorament juridicoadministratiu als municipis i les entitats locals que ho sol·licitin, així com la defensa judicial d'aquests en els procediments contenciosos administratius en què siguin part.

  • Emissió d'informes i evacuació de consultes de caràcter jurídic que puguin fer els departaments de la Diputació, així com la defensa administrativa i judicial de la corporació.
  • Cooperació jurídica local, consistent a lliurar dictàmens o informes i atendre les consultes que formulen els ajuntaments de la demarcació, així com la defensa judicial en l'àmbit contenciós administratiu d'aquelles entitats locals, de conformitat amb el reglament aprovat a aquest efecte.

Aquest departament té com a destinataris els municipis i les entitats locals que ho sol·licitin, en el camp següent:

  • Assessorament juridicoadministratiu sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competències municipals.

 

Més informació