Síntesi d'indicadors
Llers
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 1229
Superfície (km2) 21,28
Altitud (m) 142
Densitat de població 58
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 3,57%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 17,01%
Percentatge d'adults 63,87%
Índex d'envelliment 112,44%
Índex de recanvi de la població en edats actives 112,12%
Edat mitjana 42,6
% de població nascuda al mateix municipi 22,95

Naixements 2012 8
Defuncions 2012 13

% de població estrangera/total 2013 12,37%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 3 0,63% 50%
Indústria 78 16,28% -1,27%
Construcció 22 4,59% -24,14%
Serveis 376 78,5% 9,94%
Total 479 100% 5,97%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 10 6,9% -16,67%
Indústria 7 4,83% 0%
Construcció 30 20,69% -9,09%
Serveis 98 67,59% 3,16%
Total 145 100% -1,36%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 24 7,14% -4%
Dones 36 12% 20%
Menors de 24 anys 2 3,85% -60%
Majors de 54 anys 13 13,27% 18,18%
Total 60 9,43% 9,09%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 10 16,67% 100%
Treballadors no qualificats 16 26,67% 45,45%
Treballadors qualificats 6 10,00% 200%
Educació general 36 60,00% 20%
Estudis primaris complets 10 16,67% 11,11%
Agricultura 1 1,67% -50%
Indústria 5 8,33% -28,57%
Construcció 11 18,33% 0%
Serveis 41 68,33% 20,59%
Sense ocupació anterior 2 3,33% 100%

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia