Síntesi d'indicadors
Agullana
Pàgina 1 de 2
Demografia 2013

Població 853
Superfície (km2) 27,73
Altitud (m) 166
Densitat de població 31
Creixement anual acumulatiu població 2003-2013 4,22%

Estructura d'edats
Percentatge de joves 15,24%
Percentatge d'adults 62,49%
Índex d'envelliment 146,15%
Índex de recanvi de la població en edats actives 104,65%
Edat mitjana 44,2
% de població nascuda al mateix municipi 29,89

Naixements 2012 3
Defuncions 2012 12

% de població estrangera/total 2013 19,7%
% de població estrangera per continents 2013

Mercat de treball
Assalariats 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 0 0% ND
Indústria 13 12,87% 8,33%
Construcció 14 13,86% -33,33%
Serveis 74 73,27% 34,55%
Total 101 100% 14,77%

Autònoms 3r trim. 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Agricultura 5 7,04% 0%
Indústria 5 7,04% 0%
Construcció 16 22,54% 0%
Serveis 45 63,38% -2,17%
Total 71 100% -1,39%

Atur registrat. Desembre 2014
 AbsolutsTaxa d'atur*Var. interanual
Homes 21 8,61% 5%
Dones 16 8,6% -23,81%
Menors de 24 anys 4 11,11% 33,33%
Majors de 54 anys 12 19,05% -14,29%
Total 37 8,56% -9,76%

Evolució de l'atur registrat (11-2013 -> base 100)


Característiques dels aturats. Desembre 2014
 AbsolutsPes sobre totalVar. interanual
Estrangers 13 35,14% -7,14%
Treballadors no qualificats 5 13,51% 25%
Treballadors qualificats 5 13,51% -37,5%
Educació general 27 72,97% 8%
Estudis primaris complets 2 5,41% -75%
Agricultura 0 0,00% ND
Indústria 2 5,41% ND
Construcció 6 16,22% -14,29%
Serveis 26 70,27% -21,21%
Sense ocupació anterior 3 8,11% 200%

  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia