Síntesi Municipal IV
Ullastret
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 6
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 2
   Camps poliesportius 0
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 0
   Piscines cobertes 0
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 1
   Espais singulars 1
   Altres espais 1
Biblioteques 2016 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual -0,45%
Variació 2015-2017 -1,81%
Residus. Kg/hab/dia 1,68
% recollida selectiva s/total 36,24%
Variació 2015-2017 4,90

Cadastre 2018

Parcel·les cadastre rústic 1.221
Subparcel·les cadastre rústic 1.609
Valor cadastral mitjà 1.462 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 233
Valor cadastral mitjà 3.511 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 19
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 3
Superfície parcel·les edificades (ha) 16
Béns immobles (Unitats) 225
Valor cadastral mitjà 12.452 €
Residencial 166
No residencial 59
Magatzem 1,69%
Comercial 0,00%
Sòl vacant 64,41%
Industrial 15,25%
Oficines 3,39%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro