Síntesi Municipal IV
Camprodon
Programa
XIFRA

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 76
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 5
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 5
   Frontons 1
   Pistes de tennis 8
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 6
   Piscines a l'aire lliure 10
   Piscines cobertes 1
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 3
   Espais singulars 18
   Altres espais 13
Biblioteques 2016 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 4,12
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 57
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 2
Variació anual 2,63%
Variació 2015-2017 5,08%
Residus. Kg/hab/dia 1,75
% recollida selectiva s/total 37,79%
Variació 2015-2017 10,73

Cadastre 2018

Parcel·les cadastre rústic 936
Subparcel·les cadastre rústic 2.662
Valor cadastral mitjà 1.668 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.461
Valor cadastral mitjà 51.890 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 119
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 31
Superfície parcel·les edificades (ha) 89
Béns immobles (Unitats) 4.117
Valor cadastral mitjà 114.302 €
Residencial 2.768
No residencial 1.349
Magatzem 47,07%
Comercial 13,49%
Sòl vacant 21,42%
Industrial 11,05%
Oficines 1,78%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro