Síntesi Municipal IV
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2019 60
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 13
   Camps poliesportius 8
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 6
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 5
   Piscines a l'aire lliure 6
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 3
   Altres espais esportius 8
   Àrees d'activitat esportiva 5
Biblioteques 2018 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,30
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 23
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 41
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2018
Total residus any (milers de tones) 5
Variació anual 0,33%
Variació 2016-2018 10,73%
Residus. Kg/hab/dia 1,88
% recollida selectiva s/total 50,11%
Variació 2016-2018 23,07

Cadastre 2019

Parcel·les cadastre rústic 1.143
Subparcel·les cadastre rústic 3.055
Valor cadastral mitjà 18.372 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 4.754
Valor cadastral mitjà 199.267 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 389
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 133
Superfície parcel·les edificades (ha) 256
Béns immobles (Unitats) 6.051
Valor cadastral mitjà 173.133 €
Residencial 4.044
No residencial 2.007
Magatzem 28,60%
Comercial 4,24%
Sòl vacant 60,19%
Industrial 2,94%
Oficines 0,65%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro