Síntesi Municipal IV
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 59
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 3
   Camps poliesportius 2
   Sales esportives 3
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 1
   Piscines a l'aire lliure 6
   Piscines cobertes 0
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 0
   Espais singulars 25
   Altres espais 14
Biblioteques 2016 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -3,27%
Variació 2015-2017 -10,70%
Residus. Kg/hab/dia 1,23
% recollida selectiva s/total 48,67%
Variació 2015-2017 2,68

Cadastre 2017

Parcel·les cadastre rústic 990
Subparcel·les cadastre rústic 3.234
Valor cadastral mitjà 1.650 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.013
Valor cadastral mitjà 8.503 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 52
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 18
Superfície parcel·les edificades (ha) 34
Béns immobles (Unitats) 1.106
Valor cadastral mitjà 21.446 €
Residencial 783
No residencial 348
Magatzem 9,77%
Comercial 2,59%
Sòl vacant 64,08%
Industrial 13,79%
Oficines 0,00%
Resta 9,77%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro