Síntesi Municipal IV
Preses, les
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2019 36
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 3
   Camps poliesportius 5
   Sales esportives 3
   Frontons 1
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 5
   Piscines a l'aire lliure 3
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 2
   Àrees d'activitat esportiva 14
Biblioteques 2018 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2018
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 6,70%
Variació 2016-2018 -8,11%
Residus. Kg/hab/dia 1,61
% recollida selectiva s/total 48,07%
Variació 2016-2018 -8,77

Cadastre 2019

Parcel·les cadastre rústic 786
Subparcel·les cadastre rústic 1.111
Valor cadastral mitjà 1.381 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 863
Valor cadastral mitjà 30.307 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 77
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 19
Superfície parcel·les edificades (ha) 58
Béns immobles (Unitats) 1.194
Valor cadastral mitjà 60.322 €
Residencial 742
No residencial 452
Magatzem 25,22%
Comercial 2,65%
Sòl vacant 38,05%
Industrial 25,22%
Oficines 0,44%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro