Síntesi Municipal IV
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 20
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 1
   Camps poliesportius 1
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 1
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 1
   Piscines cobertes 0
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 2
   Espais singulars 10
   Altres espais 2
Biblioteques 2018 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual 0,27%
Variació 2015-2017 -7,17%
Residus. Kg/hab/dia 1,71
% recollida selectiva s/total 27,61%
Variació 2015-2017 20,74

Cadastre 2018

Parcel·les cadastre rústic 575
Subparcel·les cadastre rústic 1.123
Valor cadastral mitjà 1.526 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 426
Valor cadastral mitjà 5.767 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 72
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 41
Superfície parcel·les edificades (ha) 31
Béns immobles (Unitats) 445
Valor cadastral mitjà 14.852 €
Residencial 247
No residencial 198
Magatzem 2,02%
Comercial 0,51%
Sòl vacant 68,18%
Industrial 21,72%
Oficines 0,00%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro