Síntesi Municipal IV
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2018 39
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 8
   Camps poliesportius 2
   Sales esportives 4
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 5
   Piscines cobertes 3
   Pistes d'atletisme 0
   Pistes de petanca 0
   Espais singulars 9
   Altres espais 6
Biblioteques 2016 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2017
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2017
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 16,85%
Variació 2015-2017 -12,39%
Residus. Kg/hab/dia 1,06
% recollida selectiva s/total 40,28%
Variació 2015-2017 -5,77

Cadastre 2017

Parcel·les cadastre rústic 434
Subparcel·les cadastre rústic 980
Valor cadastral mitjà 1.541 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.095
Valor cadastral mitjà 28.542 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 182
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 82
Superfície parcel·les edificades (ha) 100
Béns immobles (Unitats) 1.782
Valor cadastral mitjà 63.742 €
Residencial 928
No residencial 867
Magatzem 38,29%
Comercial 2,31%
Sòl vacant 33,91%
Industrial 20,07%
Oficines 1,15%
Resta 4,27%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro