Síntesi Municipal IV
Escala, l'
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2019 164
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 13
   Camps poliesportius 6
   Sales esportives 12
   Frontons 0
   Pistes de tennis 20
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 2
   Piscines a l'aire lliure 87
   Piscines cobertes 2
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 6
   Altres espais esportius 7
   Àrees d'activitat esportiva 8
Biblioteques 2018 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,98
Assistencial 2018
Places en residències per a gent gran 84
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 64
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2018
Total residus any (milers de tones) 12
Variació anual 10,50%
Variació 2016-2018 2,16%
Residus. Kg/hab/dia 3,27
% recollida selectiva s/total 40,62%
Variació 2016-2018 5,92

Cadastre 2019

Parcel·les cadastre rústic 551
Subparcel·les cadastre rústic 1.021
Valor cadastral mitjà 3.070 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 9.354
Valor cadastral mitjà 344.823 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 472
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 88
Superfície parcel·les edificades (ha) 384
Béns immobles (Unitats) 20.726
Valor cadastral mitjà 475.401 €
Residencial 14.957
No residencial 5.769
Magatzem 67,85%
Comercial 10,87%
Sòl vacant 13,10%
Industrial 1,82%
Oficines 0,29%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro