Síntesi Municipal III
Fornells de la Selva
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (I Trim 2019) 186 100,00% 6,29% 16,25%
Agricultura 1 0,54% 0,00% 0,00%
Indústria 22 11,83% 4,76% 15,79%
Construcció 24 12,90% -11,11% 26,32%
Serveis 139 74,73% 10,32% 14,88%
Variació nombre d'empreses (I Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 13,08%
De 11 a 50 treballadors 37,30%
De 51 a 250 treballadors 27,45%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 35 0,00%
Càmpings 1 0,00% 135 0,00%
Turisme rural 2 -33,33% 28 -24,32%
Habitatges turístics 2 100,00% 11 83,33%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2017. Quota íntegra 897.288 €
Variació 2013-2017 2,81%
Quota íntegra / rebut ND €
Habitatges iniciats 2017 7
Habitatges acabats 2017 13
Parc de vehicles 2017 3.820
Variació anual 2,03%
Turismes 2.411
Motocicletes 373
Camions 929
Tractors 13
Autobusos 94
Explot. Agràries 2009 21
Superfície agrària 677
Variació 1999-2009 -16,00%
Explot. Ramaderes 2009 5
Unitats ramaderes 735
Variació 1999-2009 -68,75%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro