Síntesi Municipal III
Camprodon
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (II Trim 2019) 104 100,00% 6,12% -9,57%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 11 10,58% 22,22% 0,00%
Construcció 14 13,46% 16,67% -17,65%
Serveis 79 75,96% 2,60% -9,20%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 9,75%
De 11 a 50 treballadors -26,90%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2017-2018 Places Variació 2017-2018
Establiments turístics (2018) 85 18,06% 2.035 3,62%
Hotels 10 0,00% 335 0,00%
Càmpings 2 0,00% 1.230 0,00%
Turisme rural 12 0,00% 114 0,00%
Habitatges turístics 60 27,66% 330 27,41%
Apartaments turístics 1 0,00% 26 0,00%
Renda 2016 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2012-2016 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2018. Quota íntegra 1.595.447 €
Variació 2014-2018 19,79%
Quota íntegra / rebut 388 €
Habitatges iniciats 2018 2
Habitatges acabats 2018 1
Parc de vehicles 2018 2.018
Variació anual 0,75%
Turismes 1.161
Motocicletes 290
Camions 490
Tractors 2
Autobusos 75
Explot. Agràries 2009 56
Superfície agrària 5.639
Variació 1999-2009 -1,75%
Explot. Ramaderes 2009 49
Unitats ramaderes 2.921
Variació 1999-2009 -56,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro