Síntesi Municipal III
Camprodon
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (IV Trim 2018) 104 100,00% 8,33% -2,80%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 10 9,62% 11,11% -23,08%
Construcció 13 12,50% 0,00% -13,33%
Serveis 81 77,88% 9,46% 2,53%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 7,76%
De 11 a 50 treballadors 3,29%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) 72 5,88% 1.964 1,08%
Hotels 10 0,00% 335 0,00%
Càmpings 2 0,00% 1.230 0,00%
Turisme rural 12 9,09% 114 3,64%
Habitatges turístics 47 6,82% 259 7,02%
Apartaments turístics 1 0,00% 26 0,00%
Renda 2015 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2011-2015 ND
PIB 2016 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2015-2016 ND
IBI urbà 2017. Quota íntegra 1.494.578 €
Variació 2013-2017 26,08%
Quota íntegra / rebut ND €
Habitatges iniciats 2017 2
Habitatges acabats 2017 2
Parc de vehicles 2017 2.003
Variació anual -0,35%
Turismes 1.160
Motocicletes 289
Camions 481
Tractors 2
Autobusos 71
Explot. Agràries 2009 56
Superfície agrària 5.639
Variació 1999-2009 -1,75%
Explot. Ramaderes 2009 49
Unitats ramaderes 2.921
Variació 1999-2009 -56,25%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro