Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2014-2018
Empreses (IV Trim 2018) 28.491 100,00% 1,09% 5,34%
Agricultura 383 1,34% -1,03% 1,59%
Indústria 2.570 9,02% -0,77% 0,47%
Construcció 3.584 12,58% 3,70% 14,03%
Serveis 21.954 77,06% 0,93% 4,70%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2014-2018)
De 0 a 10 treballadors 7,85%
De 11 a 50 treballadors 18,15%
De 51 a 250 treballadors 25,87%
Més de 250 treballadors 26,69%
  Establiments Variació 2016-2017 Places Variació 2016-2017
Establiments turístics (2017) 30.340 15,53% 386.069 6,52%
Hotels 887 1,84% 83.288 0,76%
Càmpings 145 -0,68% 133.854 0,54%
Turisme rural 810 0,00% 6.609 0,03%
Habitatges turístics 28.401 16,69% 156.264 16,68%
Apartaments turístics 97 2,11% 6.054 -1,05%
Renda 2015 (milions €) 7.690,17
Renda per habitant 13.484 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.380 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2011-2015 -8,13%
PIB 2016 (milions €) 13.262,00
PIB per habitant 23.235 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
PIB per habitant de 16 i més 28.244 €
Variació 2015-2016 3,37%
IBI urbà 2017. Quota íntegra 315.282.109 €
Variació 2013-2017 0,12%
Quota íntegra / rebut ND €
Habitatges iniciats 2017 700
Habitatges acabats 2017 680
Parc de vehicles 2017 627.733
Variació anual 2,17%
Turismes 404.891
Motocicletes 89.377
Camions 110.308
Tractors 3.459
Autobusos 19.698
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro