Síntesi Municipal III
Tots els municipis de la província de Girona
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2015-2019
Empreses (II Trim 2019) 31.012 100,00% 0,43% 3,93%
Agricultura 385 1,24% -2,78% 2,39%
Indústria 2.646 8,53% 0,76% -0,23%
Construcció 3.788 12,21% 3,67% 9,64%
Serveis 24.193 78,01% -0,04% 3,58%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2015-2019)
De 0 a 10 treballadors 6,14%
De 11 a 50 treballadors 15,85%
De 51 a 250 treballadors 23,18%
Més de 250 treballadors 37,85%
  Establiments Variació 2017-2018 Places Variació 2017-2018
Establiments turístics (2018) 34.705 14,39% 410.279 6,27%
Hotels 904 1,92% 82.778 -0,61%
Càmpings 147 1,38% 134.475 0,46%
Turisme rural 834 2,96% 6.818 3,16%
Habitatges turístics 32.723 15,22% 180.030 15,21%
Apartaments turístics 97 0,00% 6.178 2,05%
Renda 2016 (milions €) 7.858,03
Renda per habitant 13.767 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
Renda per habitant de 16 i més 16.735 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 100,00
Variació 2012-2016 -3,22%
PIB 2016 (milions €) 13.262,00
PIB per habitant 23.235 €
Índex per habitant (província=100) 100,00
PIB per habitant de 16 i més 28.244 €
Variació 2015-2016 3,37%
IBI urbà 2018. Quota íntegra 324.464.043 €
Variació 2014-2018 2,82%
Quota íntegra / rebut 437 €
Habitatges iniciats 2018 1.476
Habitatges acabats 2018 604
Parc de vehicles 2018 642.114
Variació anual 2,29%
Turismes 412.075
Motocicletes 92.795
Camions 113.407
Tractors 3.517
Autobusos 20.320
Explot. Agràries 2009 6.329
Superfície agrària 249.424
Variació 1999-2009 -21,14%
Explot. Ramaderes 2009 3.003
Unitats ramaderes 415.036
Variació 1999-2009 -59,92%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro