Síntesi Municipal II
Vidreres
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 1.212
Variació anual -1,38%
Variació 2016-2020 0,08%
Agricultura 6
Indústria 179
Construcció 104
Serveis 923
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 1
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 538
Variació anual -0,37%
Variació 2016-2020 -2,89%
Agricultura 22
Indústria 33
Construcció 99
Serveis 384
Atur registrat (Octubre 2020) 521
Variació anual 47,18%
Variació 2016-2020 11,80%
Homes 235
Dones 286
De 16 a 24 anys 54
De 25 a 34 anys 76
De 35 a 44 anys 120
>44 anys 271
Agricultura 13
Indústria 52
Construcció 51
Serveis 388
Sense ocupació anterior 17
Baix nivell formatiu 76
Alt nivell formatiu 59
Atur registrat estrangers 86
Variació anual 65,38%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2020) 15,08%
Homes 12,77%
Dones 17,72%
De 16 a 24 anys 20,15%
De 25 a 34 anys 12,28%
De 35 a 44 anys 12,32%
>44 anys 17,01%
Ocupats (3r Trim 2020) 3.189
Variació anual -3,36%
Variació quinquennal 7,41%
Homes 1.767
Dones 1.422
De 16 a 29 anys 460
De 30 a 44 anys 1.145
De 45 a 54 anys 996
> 55 anys 588
Estrangers 393
Beneficiaris prestacions (Set. 2020) 406
Variació anual 59,22%
Nivell contributiu 269
Nivell assistencial (Subsidi) 121
Renda activa 16
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 82,52%
Taxa de cobertura nivell contributiu 54,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,59%
Taxa de cobertura renda activa 3,25%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE