Síntesi Municipal I
Fornells de la Selva
Programa
XIFRA
Comarca Gironès
Superfície (km2) 11,86
Altitud (metres) 102,00
Entitats singulars 6
Nuclis o disseminats 8

Demografia 2018

Població total 2.649
Variació anual 1,38%
Variació 2014-2018 6,86%
Habitants per km2 223
Homes 1.316
Dones 1.333
Percentatge de joves 21,40%
Percentatge d'adults 65,35%
Percentatge pob. gran 13,25%
Índex d'envelliment 61,90
Edat mitjana 39,14
Índex de dependència global 53,03
Índex de recanvi 83,04
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 29
Naixements 26
Índex sintètic de fecunditat 1,45
Defuncions 10
Taxa bruta de mortalitat 3,80
Població estrangera 97
Variació anual 8,99%
Variació 2014-2018 36,62%
Edat mitjana 37,50
Taxa d'estrangeria 3,66%
5 principals nacionalitats 53
Hondures 15
Romania 14
Rússia 11
Marroc 7
Països Baixos 6

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2018

Ingressos 2.618.963€
Variació anual 3,28%
Ingressos corrents / habitant 989€
Despeses 2.618.963€
Variació anual 3,28%
Inversió / habitant 94€
Despeses / habitant 989€
Deute viu 0€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda