Síntesi Municipal I
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Selva
Superfície (km2) 48,05
Altitud (metres) 93,00
Entitats singulars 12
Nuclis o disseminats 14

Demografia 2019

Població total 7.797
Variació anual 0,74%
Variació 2015-2019 0,72%
Habitants per km2 162
Homes 4.048
Dones 3.749
Percentatge de joves 16,66%
Percentatge d'adults 65,64%
Percentatge pob. gran 17,70%
Índex d'envelliment 106,24
Edat mitjana 42,55
Índex de dependència global 52,34
Índex de recanvi 102,04
Població estacional 7.617
Població resident a l'estranger 147
Naixements 67
Índex sintètic de fecunditat 1,38
Defuncions 67
Taxa bruta de mortalitat 8,62
Població estrangera 974
Variació anual 4,06%
Variació 2015-2019 -0,51%
Edat mitjana 37,48
Taxa d'estrangeria 12,49%
5 principals nacionalitats 404
Marroc 111
Romania 108
Gàmbia 62
Mali 62
França 61

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 8.310.486€
Variació anual 3,90%
Ingressos corrents / habitant 1.066€
Despeses 8.310.486€
Variació anual 3,90%
Inversió / habitant 51€
Despeses / habitant 1.066€
Deute viu 5.070.390€
Variació anual 5,47%
Deute / habitant 650€
Deute / Ingressos corrents 61,01%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda