Síntesi Municipal I
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 49,01
Altitud (metres) 496,00
Entitats singulars 13
Nuclis o disseminats 13

Demografia 2018

Població total 1.573
Variació anual 1,55%
Variació 2014-2018 0,38%
Habitants per km2 32
Homes 794
Dones 779
Percentatge de joves 14,62%
Percentatge d'adults 63,32%
Percentatge pob. gran 22,06%
Índex d'envelliment 150,87
Edat mitjana 45,95
Índex de dependència global 57,93
Índex de recanvi 248,08
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 11
Naixements 10
Índex sintètic de fecunditat 1,13
Defuncions 21
Taxa bruta de mortalitat 13,45
Població estrangera 38
Variació anual 0,00%
Variació 2014-2018 -29,63%
Edat mitjana 44,87
Taxa d'estrangeria 2,42%
5 principals nacionalitats 19
França 5
Paraguai 4
Països Baixos 4
Regne Unit 3
Hondures 3

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 1.292.912€
Variació anual 9,90%
Ingressos corrents / habitant 835€
Despeses 1.292.912€
Variació anual 9,90%
Inversió / habitant 138€
Despeses / habitant 835€
Deute viu 268.130€
Variació anual -13,79%
Deute / habitant 173€
Deute / Ingressos corrents 20,74%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda