Síntesi Municipal I
les Preses
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Garrotxa
Superfície (km2) 9,39
Altitud (metres) 474,00
Entitats singulars 7
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2019

Població total 1.788
Variació anual 1,42%
Variació 2015-2019 1,36%
Habitants per km2 190
Homes 890
Dones 898
Percentatge de joves 18,51%
Percentatge d'adults 62,86%
Percentatge pob. gran 18,62%
Índex d'envelliment 100,60
Edat mitjana 42,44
Índex de dependència global 59,07
Índex de recanvi 89,69
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 17
Naixements 9
Índex sintètic de fecunditat 0,79
Defuncions 12
Taxa bruta de mortalitat 6,76
Població estrangera 45
Variació anual 25,00%
Variació 2015-2019 -13,46%
Edat mitjana 34,72
Taxa d'estrangeria 2,52%
5 principals nacionalitats 32
Marroc 11
Índia 7
Colòmbia 6
Hondures 5
Gàmbia 3

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 1.985.880€
Variació anual -7,14%
Ingressos corrents / habitant 1.111€
Despeses 1.985.880€
Variació anual -7,14%
Inversió / habitant 40€
Despeses / habitant 1.111€
Deute viu 0€
Variació anual ND
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda