Síntesi Municipal I
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 8,66
Altitud (metres) 43,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2018

Població total 530
Variació anual -0,19%
Variació 2014-2018 0,19%
Habitants per km2 61
Homes 265
Dones 265
Percentatge de joves 15,66%
Percentatge d'adults 64,91%
Percentatge pob. gran 19,43%
Índex d'envelliment 124,10
Edat mitjana 43,40
Índex de dependència global 54,07
Índex de recanvi 114,81
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 10
Naixements 5
Índex sintètic de fecunditat 1,46
Defuncions 1
Taxa bruta de mortalitat 1,89
Població estrangera 57
Variació anual -8,06%
Variació 2014-2018 -28,75%
Edat mitjana 41,54
Taxa d'estrangeria 10,75%
5 principals nacionalitats 44
Romania 20
Portugal 9
França 8
Marroc 4
Dominicana, República 3

Orígen de la població estrangera. 2018

Pressupostos municipals 2018

Ingressos 763.708€
Variació anual 27,09%
Ingressos corrents / habitant 1.441€
Despeses 763.708€
Variació anual 27,09%
Inversió / habitant 226€
Despeses / habitant 1.441€
Deute viu 2.760€
Variació anual 43,01%
Deute / habitant 5€
Deute / Ingressos corrents 0,36%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda