Síntesi Municipal I
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 8,66
Altitud (metres) 43,00
Entitats singulars 1
Nuclis o disseminats 2

Demografia 2019

Població total 529
Variació anual -0,19%
Variació 2015-2019 3,32%
Habitants per km2 61
Homes 267
Dones 262
Percentatge de joves 14,56%
Percentatge d'adults 64,84%
Percentatge pob. gran 20,60%
Índex d'envelliment 141,56
Edat mitjana 44,31
Índex de dependència global 54,23
Índex de recanvi 120,69
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 10
Naixements 5
Índex sintètic de fecunditat 1,46
Defuncions 1
Taxa bruta de mortalitat 1,89
Població estrangera 50
Variació anual -12,28%
Variació 2015-2019 -31,51%
Edat mitjana 42,40
Taxa d'estrangeria 9,45%
5 principals nacionalitats 38
Romania 18
Portugal 8
França 7
Marroc 3
Alemanya 2

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 672.438€
Variació anual -11,95%
Ingressos corrents / habitant 1.271€
Despeses 672.438€
Variació anual -11,95%
Inversió / habitant 78€
Despeses / habitant 1.271€
Deute viu 3.840€
Variació anual 39,13%
Deute / habitant 7€
Deute / Ingressos corrents 0,57%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda