Síntesi Municipal I
Fornells de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 11,86
Altitud (metres) 102,00
Entitats singulars 6
Nuclis o disseminats 8

Demografia 2017

Població total 2.613
Variació anual 2,59%
Variació 2013-2017 6,13%
Habitants per km2 220
Homes 1.294
Dones 1.319
Percentatge de joves 21,32%
Percentatge d'adults 65,79%
Percentatge pob. gran 12,90%
Índex d'envelliment 60,50
Edat mitjana 38,77
Índex de dependència global 52,01
Índex de recanvi 75,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 29
Naixements 26
Índex sintètic de fecunditat 1,45
Defuncions 10
Taxa bruta de mortalitat 3,80
Població estrangera 89
Variació anual 18,67%
Variació 2013-2017 20,27%
Edat mitjana 38,17
Taxa d'estrangeria 3,41%
5 principals nacionalitats 48
Hondures 17
Rússia 10
Romania 9
Regne Unit 6
Cuba 6

Orígen de la població estrangera. 2017

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 2.535.684€
Variació anual 3,26%
Ingressos corrents / habitant 970€
Despeses 2.535.684€
Variació anual 3,26%
Inversió / habitant 79€
Despeses / habitant 970€
Deute viu 0€
Variació anual -100,00%
Deute / habitant 0€
Deute / Ingressos corrents 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda