Síntesi Municipal I
l' Escala
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Alt Empordà
Superfície (km2) 16,31
Altitud (metres) 14,00
Entitats singulars 4
Nuclis o disseminats 9

Demografia 2019

Població total 10.339
Variació anual -0,75%
Variació 2015-2019 0,61%
Habitants per km2 634
Homes 5.267
Dones 5.072
Percentatge de joves 14,48%
Percentatge d'adults 63,53%
Percentatge pob. gran 21,99%
Índex d'envelliment 151,90
Edat mitjana 44,95
Índex de dependència global 57,41
Índex de recanvi 147,76
Població estacional 14.320
Població resident a l'estranger 528
Naixements 85
Índex sintètic de fecunditat 1,36
Defuncions 92
Taxa bruta de mortalitat 8,86
Població estrangera 3.251
Variació anual -2,28%
Variació 2015-2019 -1,45%
Edat mitjana 44,72
Taxa d'estrangeria 31,44%
5 principals nacionalitats 1.983
Marroc 822
França 564
Regne Unit 238
Bèlgica 211
Romania 148

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 23.350.097€
Variació anual 3,25%
Ingressos corrents / habitant 2.258€
Despeses 23.350.097€
Variació anual 3,25%
Inversió / habitant 506€
Despeses / habitant 2.258€
Deute viu 1.660.140€
Variació anual -32,00%
Deute / habitant 161€
Deute / Ingressos corrents 7,11%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda