Síntesi Municipal I
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Gironès
Superfície (km2) 45,21
Altitud (metres) 137,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 11

Demografia 2019

Població total 10.380
Variació anual 0,20%
Variació 2015-2019 3,49%
Habitants per km2 230
Homes 5.301
Dones 5.079
Percentatge de joves 18,36%
Percentatge d'adults 65,42%
Percentatge pob. gran 16,21%
Índex d'envelliment 88,30
Edat mitjana 41,12
Índex de dependència global 52,85
Índex de recanvi 101,54
Població estacional 9.917
Població resident a l'estranger 338
Naixements 96
Índex sintètic de fecunditat 1,48
Defuncions 96
Taxa bruta de mortalitat 9,26
Població estrangera 1.757
Variació anual -0,51%
Variació 2015-2019 8,59%
Edat mitjana 31,88
Taxa d'estrangeria 16,93%
5 principals nacionalitats 1.069
Romania 295
Gàmbia 239
Marroc 195
Hondures 186
Mali 154

Orígen de la població estrangera. 2019

Pressupostos municipals 2019

Ingressos 12.167.814€
Variació anual 1,61%
Ingressos corrents / habitant 1.172€
Despeses 12.167.814€
Variació anual 1,61%
Inversió / habitant 71€
Despeses / habitant 1.172€
Deute viu 2.221.990€
Variació anual -26,20%
Deute / habitant 214€
Deute / Ingressos corrents 18,26%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda