Síntesi Municipal I
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Ripollès
Superfície (km2) 103,38
Altitud (metres) 947,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 16

Demografia 2017

Població total 2.214
Variació anual -0,32%
Variació 2013-2017 -10,22%
Habitants per km2 21
Homes 1.091
Dones 1.123
Percentatge de joves 13,14%
Percentatge d'adults 60,25%
Percentatge pob. gran 26,60%
Índex d'envelliment 202,41
Edat mitjana 47,95
Índex de dependència global 65,97
Índex de recanvi 200,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 84
Naixements 14
Índex sintètic de fecunditat 1,16
Defuncions 36
Taxa bruta de mortalitat 16,23
Població estrangera 191
Variació anual 10,40%
Variació 2013-2017 -28,46%
Edat mitjana 35,51
Taxa d'estrangeria 8,63%
5 principals nacionalitats 118
Colòmbia 31
Romania 29
Marroc 28
Argentina 20
Bèlgica 10

Orígen de la població estrangera. 2017

Pressupostos municipals 2016

Ingressos 5.206.703€
Variació anual -2,14%
Ingressos corrents / habitant 2.344€
Despeses 5.206.703€
Variació anual -2,14%
Inversió / habitant 302€
Despeses / habitant 2.344€
Deute viu 2.798.320€
Variació anual -14,24%
Deute / habitant 1.260€
Deute / Ingressos corrents 53,74%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda