Síntesi Municipal I
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  
Comarca Ripollès
Superfície (km2) 103,38
Altitud (metres) 947,00
Entitats singulars 11
Nuclis o disseminats 16

Demografia 2017

Població total 2.214
Variació anual -0,32%
Variació 2013-2017 -10,22%
Habitants per km2 21
Homes 1.091
Dones 1.123
Percentatge de joves 13,14%
Percentatge d'adults 60,25%
Percentatge pob. gran 26,60%
Índex d'envelliment 202,41
Edat mitjana 47,95
Índex de dependència global 65,97
Índex de recanvi 200,00
Població estacional 0
Població resident a l'estranger 88
Naixements 15
Índex sintètic de fecunditat 1,25
Defuncions 29
Taxa bruta de mortalitat 12,96
Població estrangera 191
Variació anual 10,40%
Variació 2013-2017 -28,46%
Edat mitjana 35,51
Taxa d'estrangeria 8,63%
5 principals nacionalitats 118
Colòmbia 31
Romania 29
Marroc 28
Argentina 20
Bèlgica 10

Orígen de la població estrangera. 2017

Pressupostos municipals 2017

Ingressos 4.795.106€
Variació anual -7,91%
Ingressos corrents / habitant 2.166€
Despeses 4.795.106€
Variació anual -7,91%
Inversió / habitant 82€
Despeses / habitant 2.166€
Deute viu 2.363.450€
Variació anual -15,54%
Deute / habitant 1.068€
Deute / Ingressos corrents 49,29%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE i Ministerio de Economia y Hacienda