Síntesi Comparativa I
Àmbit principal: Tots els municipis de la província de Girona
Àmbit de comparació: Agullana
 Àmbit principal:     Pàgina:       
 Àmbit de comparació:    Veure tots els municipis      
Demografia
 Estructura de la població 2018  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Població Total 761.947 841
 Població resident a l'estranger 27.445 86
 Habitants per km² 129 30
 Edat mitjana de la població 41,96 44,20
 Taxa de joventut 9,11% 7,25%
 Índex d'envelliment 101,90 128,87
 Índex de sobreenvelliment 16,74 24,59
 Índex de dependència global 54,04 62,98
 Índex de dependència juvenil 26,77 27,52
 Índex de dependència senil 27,27 35,47
 Índex de recanvi 112,84 146,88
 Índex de potencialitat 70,00 81,11
 Índex de tendència 85,35 95,74

 Nacionalitat (% total població) 2018  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Total espanyols 81,01% 84,30%
   Àfrica 6,89% 4,52%
   Amèrica 3,74% 4,28%
   Àsia 1,43% 0,12%
   Europa 6,92% 6,78%
   Resta del món 0,01% 0,00%
 Total estrangers 18,99% 15,70%

 Lloc de naixement (% total població) 2018  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Mateix municipi. Mateixa província 32,51% 31,75%
 Total província 52,91% 61,24%
 Total Catalunya 65,51% 72,29%
 Total nascuts a Espanya 78,33% 82,88%
 Total nascuts a l'estranger 21,67% 17,12%

 Moviment natural i migratori de la població 2017  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Taxa bruta de natalitat 9,22 10,77
 Taxa bruta de mortalitat 8,44 7,18
 Índex sintètic de fecunditat 1,43 1,84
 Saldo migratori per mil habitants 2,50 1,19
 Ràtio d'immigració exterior 51,61% 37,21%

Qualitat de vida
 Indicadors  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Poliesportiu cobert per 10.000 hab. 0,63 0,00
 Piscina coberta per 10.000 hab. 3,81 0,00
 Camps de futbol, rugbi, etc. per 10.000 hab. 11,96 11,89
 Biblioteques per 10.000 hab. 1,34 0,00
 Residus. Kg/hb/dia 1,75 1,36
 % recollida selectiva s/total 39,91% 39,47%
 Places en residències per a gent gran s/pob +65 anys per 1000 hab. 39,14 0,00
 Beneficiaris de pensions no contr. de la SS per 1000 hab. 5,94 ND
 Policies locals per 1000 hab. 1,47 0,00

 Cadastre urbà. Béns immobles per antiguitat 2018  Tots els municipis de la província de Girona Agullana
 Total béns immobles 769.800 752
 Abans de 1950 6,64% 45,48%
 1950-1959 1,76% 1,33%
 1960-1969 7,23% 1,60%
 1970-1979 17,20% 5,45%
 1980-1989 18,54% 9,04%
 1990-1999 14,60% 4,79%
 2000 i posterior 23,99% 12,50%
 Sòl vacant 6,85% 15,96%
 Sense definir 0,26% 0,13%
  XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, INE, Consell Català de l'Esport, Agència de Residus de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família i Dirección General del Catastro.