Informe EPA
Període: Trimestre 2 de 2019
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 2  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 Població activa 382.400 390.500 8.100 2,12%
 Població ocupada 336.900 349.500 12.600 3,74%
 Població desocupada 45.600 41.200 -4.400 -9,65%
 Població inactiva 94.700 103.400 8.700 9,19%
 Total població de 16 a 64 anys 477.100 494.000 16.900 3,54%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 2  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 Població activa 201.900 207.700 5.800 2,87%
 Població ocupada 181.000 186.500 5.500 3,04%
 Població desocupada 21.000 21.400 400 1,90%
 Població inactiva 39.700 42.900 3.200 8,06%
 Total població de 16 a 64 anys 241.600 250.600 9.000 3,73%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 2  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 Població activa 180.500 182.800 2.300 1,27%
 Població ocupada 155.900 163.000 7.100 4,55%
 Població desocupada 24.600 19.800 -4.800 -19,51%
 Població inactiva 55.000 60.500 5.500 10,00%
 Total població de 16 a 64 anys 235.500 243.400 7.900 3,35%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 28.500 24.100 -4.400 -15,44%
 De 25 a 34 anys 67.800 72.400 4.600 6,78%
 De 35 a 44 anys 98.300 99.200 900 0,92%
 De 45 a 54 anys 86.400 98.100 11.700 13,54%
 De 55 a 64 anys 55.900 55.700 -200 -0,36%
 Total població ocupada 336.900 349.500 12.600 3,74%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 8.500 8.000 -500 -5,88%
 De 25 a 54 anys 30.400 26.500 -3.900 -12,83%
 De 55 a 64 anys 6.700 6.700 0 0,00%
 Total població aturada 45.600 41.200 -4.400 -9,65%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 2  Variació p.p. 
2018  2019 
 Taxa d'activitat total 80,15% 79,05% -1,10
 Taxa d'activitat homes 83,57% 82,88% -0,69
 Taxa d'activitat dones 76,65% 75,10% -1,54
 Taxa d'ocupació total 70,61% 70,75% 0,13
 Taxa d'ocupació homes 74,92% 74,42% -0,50
 Taxa d'ocupació dones 66,20% 66,97% 0,77
 Taxa d'atur total 11,92% 10,55% -1,22
 Taxa d'atur homes 10,40% 10,30% -0,15
 Taxa d'atur dones 13,63% 10,83% -2,31

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.