Informe EPA
Període: Trimestre 2 de 2018
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 2  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 377.700 382.400 4.700 1,24%
 Població ocupada 327.600 336.900 9.300 2,84%
 Població desocupada 49.800 45.600 -4.200 -8,43%
 Població inactiva 93.100 94.700 1.600 1,72%
 Total població de 16 a 64 anys 470.600 477.100 6.500 1,38%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 2  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 200.700 201.900 1.200 0,60%
 Població ocupada 175.300 181.000 5.700 3,25%
 Població desocupada 25.300 21.000 -4.300 -17,00%
 Població inactiva 37.900 39.700 1.800 4,75%
 Total població de 16 a 64 anys 238.500 241.600 3.100 1,30%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 2  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 177.000 180.500 3.500 1,98%
 Població ocupada 152.300 155.900 3.600 2,36%
 Població desocupada 24.500 24.600 100 0,41%
 Població inactiva 55.200 55.000 -200 -0,36%
 Total població de 16 a 64 anys 232.100 235.500 3.400 1,46%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 20.100 28.500 8.400 41,79%
 De 25 a 34 anys 63.700 67.800 4.100 6,44%
 De 35 a 44 anys 99.900 98.300 -1.600 -1,60%
 De 45 a 54 anys 85.300 86.400 1.100 1,29%
 De 55 a 64 anys 58.600 55.900 -2.700 -4,61%
 Total població ocupada 327.600 336.900 9.300 2,84%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 2  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 8.300 8.500 200 2,41%
 De 25 a 54 anys 35.700 30.400 -5.300 -14,85%
 De 55 a 64 anys 5.800 6.700 900 15,52%
 Total població aturada 49.800 45.600 -4.200 -8,43%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 2  Variació p.p. 
2017  2018 
 Taxa d'activitat total 80,26% 80,15% -0,11
 Taxa d'activitat homes 84,15% 83,57% -0,58
 Taxa d'activitat dones 76,26% 76,65% 0,39
 Taxa d'ocupació total 69,61% 70,61% 1,00
 Taxa d'ocupació homes 73,50% 74,92% 1,42
 Taxa d'ocupació dones 65,62% 66,20% 0,58
 Taxa d'atur total 13,19% 11,92% -1,02
 Taxa d'atur homes 12,61% 10,40% -1,92
 Taxa d'atur dones 13,84% 13,63% -0,11

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.