Informe EPA
Període: Trimestre 1 de 2020
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 1  Variació 
2019  2020  Absoluts 
 Població activa 384.100 386.900 2.800 0,73%
 Població ocupada 332.200 344.700 12.500 3,76%
 Població desocupada 51.800 42.000 -9.800 -18,92%
 Població inactiva 108.600 115.000 6.400 5,89%
 Total població de 16 a 64 anys 493.000 501.900 8.900 1,81%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 1  Variació 
2019  2020  Absoluts 
 Població activa 206.600 206.000 -600 -0,29%
 Població ocupada 181.200 181.900 700 0,39%
 Població desocupada 25.400 23.900 -1.500 -5,91%
 Població inactiva 44.900 47.800 2.900 6,46%
 Total població de 16 a 64 anys 251.700 253.800 2.100 0,83%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 1  Variació 
2019  2020  Absoluts 
 Població activa 177.500 180.900 3.400 1,92%
 Població ocupada 151.000 162.800 11.800 7,81%
 Població desocupada 26.400 18.100 -8.300 -31,44%
 Població inactiva 63.700 67.200 3.500 5,49%
 Total població de 16 a 64 anys 241.300 248.100 6.800 2,82%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2019  2020  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 18.800 25.400 6.600 35,11%
 De 25 a 34 anys 67.500 62.400 -5.100 -7,56%
 De 35 a 44 anys 92.800 92.700 -100 -0,11%
 De 45 a 54 anys 99.800 101.700 1.900 1,90%
 De 55 a 64 anys 53.300 62.500 9.200 17,26%
 Total població ocupada 332.200 344.700 12.500 3,76%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2019  2020  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 8.500 7.300 -1.200 -14,12%
 De 25 a 54 anys 33.900 28.700 -5.200 -15,34%
 De 55 a 64 anys 9.400 6.000 -3.400 -36,17%
 Total població aturada 51.800 42.000 -9.800 -18,92%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 1  Variació p.p. 
2019  2020 
 Taxa d'activitat total 77,91% 77,09% -0,82
 Taxa d'activitat homes 82,08% 81,17% -0,92
 Taxa d'activitat dones 73,56% 72,91% -0,65
 Taxa d'ocupació total 67,38% 68,68% 1,30
 Taxa d'ocupació homes 71,99% 71,67% -0,32
 Taxa d'ocupació dones 62,58% 65,62% 3,04
 Taxa d'atur total 13,49% 10,86% -2,14
 Taxa d'atur homes 12,29% 11,60% -0,67
 Taxa d'atur dones 14,87% 10,01% -3,65

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.