Informe EPA
Període: Trimestre 1 de 2018
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 1  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 367.700 365.400 -2.300 -0,63%
 Població ocupada 304.800 314.000 9.200 3,02%
 Població desocupada 63.100 51.500 -11.600 -18,38%
 Població inactiva 102.000 111.900 9.900 9,71%
 Total població de 16 a 64 anys 469.500 477.600 8.100 1,73%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 1  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 194.800 198.400 3.600 1,85%
 Població ocupada 161.300 172.300 11.000 6,82%
 Població desocupada 33.600 26.200 -7.400 -22,02%
 Població inactiva 42.600 44.900 2.300 5,40%
 Total població de 16 a 64 anys 237.400 243.500 6.100 2,57%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 1  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 172.900 167.000 -5.900 -3,41%
 Població ocupada 143.500 141.700 -1.800 -1,25%
 Població desocupada 29.500 25.300 -4.200 -14,24%
 Població inactiva 59.400 67.000 7.600 12,79%
 Total població de 16 a 64 anys 232.100 234.100 2.000 0,86%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 15.500 24.200 8.700 56,13%
 De 25 a 34 anys 55.900 57.500 1.600 2,86%
 De 35 a 44 anys 96.000 90.200 -5.800 -6,04%
 De 45 a 54 anys 82.000 88.000 6.000 7,32%
 De 55 a 64 anys 55.400 54.100 -1.300 -2,35%
 Total població ocupada 304.800 314.000 9.200 3,02%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 8.400 6.100 -2.300 -27,38%
 De 25 a 54 anys 47.800 37.900 -9.900 -20,71%
 De 55 a 64 anys 6.900 7.500 600 8,70%
 Total població aturada 63.100 51.500 -11.600 -18,38%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 1  Variació p.p. 
2017  2018 
 Taxa d'activitat total 78,32% 76,51% -1,81
 Taxa d'activitat homes 82,06% 81,48% -0,58
 Taxa d'activitat dones 74,49% 71,34% -3,16
 Taxa d'ocupació total 64,92% 65,75% 0,83
 Taxa d'ocupació homes 67,94% 70,76% 2,82
 Taxa d'ocupació dones 61,83% 60,53% -1,30
 Taxa d'atur total 17,16% 14,09% -2,66
 Taxa d'atur homes 17,25% 13,21% -3,39
 Taxa d'atur dones 17,06% 15,15% -1,90

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.