Informe EPA
Període: Trimestre 4 de 2018
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 4  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 373.700 380.900 7.200 1,93%
 Població ocupada 322.500 339.400 16.900 5,24%
 Població desocupada 51.200 41.500 -9.700 -18,95%
 Població inactiva 104.700 108.300 3.600 3,44%
 Total població de 16 a 64 anys 478.300 489.300 11.000 2,30%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 4  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 200.800 205.400 4.600 2,29%
 Població ocupada 174.000 180.400 6.400 3,68%
 Població desocupada 26.800 24.900 -1.900 -7,09%
 Població inactiva 40.100 43.000 2.900 7,23%
 Total població de 16 a 64 anys 240.900 248.500 7.600 3,15%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 4  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 172.900 175.500 2.600 1,50%
 Població ocupada 148.500 159.000 10.500 7,07%
 Població desocupada 24.400 16.600 -7.800 -31,97%
 Població inactiva 64.600 65.300 700 1,08%
 Total població de 16 a 64 anys 237.400 240.800 3.400 1,43%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 22.200 23.900 1.700 7,66%
 De 25 a 34 anys 62.100 66.100 4.000 6,44%
 De 35 a 44 anys 93.900 98.100 4.200 4,47%
 De 45 a 54 anys 85.300 95.500 10.200 11,96%
 De 55 a 64 anys 59.000 55.800 -3.200 -5,42%
 Total població ocupada 322.500 339.400 16.900 5,24%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 9.000 7.000 -2.000 -22,22%
 De 25 a 54 anys 34.700 27.100 -7.600 -21,90%
 De 55 a 64 anys 7.500 7.400 -100 -1,33%
 Total població aturada 51.200 41.500 -9.700 -18,95%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació p.p. 
2017  2018 
 Taxa d'activitat total 78,13% 77,85% -0,28
 Taxa d'activitat homes 83,35% 82,66% -0,70
 Taxa d'activitat dones 72,83% 72,88% 0,05
 Taxa d'ocupació total 67,43% 69,36% 1,94
 Taxa d'ocupació homes 72,23% 72,60% 0,37
 Taxa d'ocupació dones 62,55% 66,03% 3,48
 Taxa d'atur total 13,70% 10,90% -2,22
 Taxa d'atur homes 13,35% 12,12% -1,10
 Taxa d'atur dones 14,11% 9,46% -3,38

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.