Informe EPA
Període: Trimestre 3 de 2018
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 3  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 385.400 387.900 2.500 0,65%
 Població ocupada 338.600 352.800 14.200 4,19%
 Població desocupada 47.000 35.000 -12.000 -25,53%
 Població inactiva 88.000 95.700 7.700 8,75%
 Total població de 16 a 64 anys 473.500 483.300 9.800 2,07%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 3  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 205.100 207.700 2.600 1,27%
 Població ocupada 178.400 189.400 11.000 6,17%
 Població desocupada 26.700 18.200 -8.500 -31,84%
 Població inactiva 34.400 37.300 2.900 8,43%
 Total població de 16 a 64 anys 239.600 244.800 5.200 2,17%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 3  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 Població activa 180.300 180.200 -100 -0,06%
 Població ocupada 160.200 163.400 3.200 2,00%
 Població desocupada 20.300 16.800 -3.500 -17,24%
 Població inactiva 53.600 58.400 4.800 8,96%
 Total població de 16 a 64 anys 233.900 238.500 4.600 1,97%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 27.500 34.500 7.000 25,45%
 De 25 a 34 anys 65.100 70.100 5.000 7,68%
 De 35 a 44 anys 99.700 101.100 1.400 1,40%
 De 45 a 54 anys 88.800 89.600 800 0,90%
 De 55 a 64 anys 57.500 57.500 0 0,00%
 Total població ocupada 338.600 352.800 14.200 4,19%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2017  2018  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 8.800 6.600 -2.200 -25,00%
 De 25 a 54 anys 31.600 22.800 -8.800 -27,85%
 De 55 a 64 anys 6.600 5.600 -1.000 -15,15%
 Total població aturada 47.000 35.000 -12.000 -25,53%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 3  Variació p.p. 
2017  2018 
 Taxa d'activitat total 81,39% 80,26% -1,13
 Taxa d'activitat homes 85,60% 84,84% -0,76
 Taxa d'activitat dones 77,08% 75,56% -1,53
 Taxa d'ocupació total 71,51% 73,00% 1,49
 Taxa d'ocupació homes 74,46% 77,37% 2,91
 Taxa d'ocupació dones 68,49% 68,51% 0,02
 Taxa d'atur total 12,20% 9,02% -2,68
 Taxa d'atur homes 13,02% 8,76% -3,71
 Taxa d'atur dones 11,26% 9,32% -1,63

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.