Informe EPA
Període: Trimestre 3 de 2019
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 3  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 Població activa 387.900 394.600 6.700 1,73%
 Població ocupada 352.800 362.700 9.900 2,81%
 Població desocupada 35.000 31.600 -3.400 -9,71%
 Població inactiva 95.700 100.500 4.800 5,02%
 Total població de 16 a 64 anys 483.300 495.000 11.700 2,42%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 3  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 Població activa 207.700 205.900 -1.800 -0,87%
 Població ocupada 189.400 190.700 1.300 0,69%
 Població desocupada 18.200 14.900 -3.300 -18,13%
 Població inactiva 37.300 43.200 5.900 15,82%
 Total població de 16 a 64 anys 244.800 248.900 4.100 1,67%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 3  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 Població activa 180.200 188.700 8.500 4,72%
 Població ocupada 163.400 172.000 8.600 5,26%
 Població desocupada 16.800 16.700 -100 -0,60%
 Població inactiva 58.400 57.300 -1.100 -1,88%
 Total població de 16 a 64 anys 238.500 246.100 7.600 3,19%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 34.500 31.800 -2.700 -7,83%
 De 25 a 34 anys 70.100 68.400 -1.700 -2,43%
 De 35 a 44 anys 101.100 101.600 500 0,49%
 De 45 a 54 anys 89.600 104.700 15.100 16,85%
 De 55 a 64 anys 57.500 56.200 -1.300 -2,26%
 Total població ocupada 352.800 362.700 9.900 2,81%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2018  2019  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 6.600 6.700 100 1,52%
 De 25 a 54 anys 22.800 20.000 -2.800 -12,28%
 De 55 a 64 anys 5.600 4.900 -700 -12,50%
 Total població aturada 35.000 31.600 -3.400 -9,71%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 3  Variació p.p. 
2018  2019 
 Taxa d'activitat total 80,26% 79,72% -0,54
 Taxa d'activitat homes 84,84% 82,72% -2,12
 Taxa d'activitat dones 75,56% 76,68% 1,12
 Taxa d'ocupació total 73,00% 73,27% 0,27
 Taxa d'ocupació homes 77,37% 76,62% -0,75
 Taxa d'ocupació dones 68,51% 69,89% 1,38
 Taxa d'atur total 9,02% 8,01% -0,86
 Taxa d'atur homes 8,76% 7,24% -1,45
 Taxa d'atur dones 9,32% 8,85% -0,26

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.