Informe EPA
Període: Trimestre 3 de 2017
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 3  Variació 
2016  2017  Absoluts 
 Població activa 381.600 385.400 3.800 1,00%
 Població ocupada 325.300 338.600 13.300 4,09%
 Població desocupada 56.000 47.000 -9.000 -16,07%
 Població inactiva 91.500 88.000 -3.500 -3,83%
 Total població de 16 a 64 anys 472.600 473.500 900 0,19%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 3  Variació 
2016  2017  Absoluts 
 Població activa 200.500 205.100 4.600 2,29%
 Població ocupada 170.000 178.400 8.400 4,94%
 Població desocupada 30.200 26.700 -3.500 -11,59%
 Població inactiva 38.800 34.400 -4.400 -11,34%
 Total població de 16 a 64 anys 239.000 239.600 600 0,25%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 3  Variació 
2016  2017  Absoluts 
 Població activa 181.100 180.300 -800 -0,44%
 Població ocupada 155.300 160.200 4.900 3,16%
 Població desocupada 25.800 20.300 -5.500 -21,32%
 Població inactiva 52.700 53.600 900 1,71%
 Total població de 16 a 64 anys 233.600 233.900 300 0,13%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2016  2017  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 24.200 27.500 3.300 13,64%
 De 25 a 34 anys 58.100 65.100 7.000 12,05%
 De 35 a 44 anys 97.800 99.700 1.900 1,94%
 De 45 a 54 anys 89.300 88.800 -500 -0,56%
 De 55 a 64 anys 55.900 57.500 1.600 2,86%
 Total població ocupada 325.300 338.600 13.300 4,09%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 3  Variació 
2016  2017  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 9.800 8.800 -1.000 -10,20%
 De 25 a 54 anys 38.800 31.600 -7.200 -18,56%
 De 55 a 64 anys 7.400 6.600 -800 -10,81%
 Total població aturada 56.000 47.000 -9.000 -16,07%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 3  Variació p.p. 
2016  2017 
 Taxa d'activitat total 80,74% 81,39% 0,65
 Taxa d'activitat homes 83,89% 85,60% 1,71
 Taxa d'activitat dones 77,53% 77,08% -0,44
 Taxa d'ocupació total 68,83% 71,51% 2,68
 Taxa d'ocupació homes 71,13% 74,46% 3,33
 Taxa d'ocupació dones 66,48% 68,49% 2,01
 Taxa d'atur total 14,68% 12,20% -1,92
 Taxa d'atur homes 15,06% 13,02% -1,49
 Taxa d'atur dones 14,25% 11,26% -2,37

  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.