Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 12.605 -330 -2,55% -935 -6,91%
 Dones 11.223 86 0,77% -1.338 -10,65%
 Menors de 20 anys 1.582 15 0,96% -404 -20,34%
 De 20 a 24 anys 4.441 55 1,25% -391 -8,09%
 De 25 a 29 anys 3.675 -99 -2,62% -162 -4,22%
 De 30 a 44 anys 8.919 28 0,31% -978 -9,88%
 Majors de 45 anys 5.211 -243 -4,46% -338 -6,09%
 TOTAL 23.828 -244 -1,01% -2.273 -8,71%

 Nombre Contractes Temporals Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.482 -20 -0,19% -985 -8,59%
 Dones 9.444 324 3,55% -1.369 -12,66%
 Menors de 20 anys 1.385 5 0,36% -403 -22,54%
 De 20 a 24 anys 3.874 168 4,53% -433 -10,05%
 De 25 a 29 anys 3.093 -4 -0,13% -211 -6,39%
 De 30 a 44 anys 7.362 261 3,68% -921 -11,12%
 Majors de 45 anys 4.212 -126 -2,90% -386 -8,39%
 TOTAL 19.926 304 1,55% -2.354 -10,57%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.002 17 0,43% 70 1,78%
 Dones 2.922 39 1,35% -75 -2,50%
 Menors de 20 anys 350 8 2,34% -4 -1,13%
 De 20 a 24 anys 1.074 64 6,34% 84 8,48%
 De 25 a 29 anys 1.005 -7 -0,69% -5 -0,50%
 De 30 a 44 anys 3.207 32 1,01% -150 -4,47%
 Majors de 45 anys 1.288 -41 -3,09% 70 5,75%
 TOTAL 6.924 56 0,82% -5 -0,07%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Fins a 1 mes 7.871 415 5,57% -885 -10,11%
 D'1 a 3 mesos 2.298 55 2,45% -249 -9,78%
 De 3 a 6 mesos 3.279 775 30,95% -525 -13,80%
 De 6 a 12 mesos 910 -735 -44,68% -169 -15,66%
 Més de 12 mesos 109 2 1,87% 9 9,00%
 Durada indeterminada 5.459 -208 -3,67% -535 -8,93%
 Indefinits 3.902 -548 -12,31% 81 2,12%
 TOTAL 23.828 -244 -1,01% -2.273 -8,71%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 2.539 -555 -17,94% -104 -3,93%
 Foment de la contractació indefinida 85 14 19,72% 17 25,00%
 Indefinit minusvàlids 17 -1 -5,56% 5 41,67%
 Convertits en indefinits 1.261 -6 -0,47% 163 14,85%
           
 Obra o servei 5.510 -187 -3,28% -783 -12,44%
 Eventuals circumstàncies producció 12.627 531 4,39% -1.527 -10,79%
 Interinitat 1.601 -63 -3,79% -61 -3,67%
 Temporals bonificats minusvàlids 23 1 4,55% -8 -25,81%
 Inserció 11 0 0,00% 6 120,00%
 Relleu 29 4 16,00% 0 0,00%
 Jubilació parcial 51 5 10,87% 11 27,50%
 Substitució jubilació 64 anys 0 -1 -100,00% -1 -100,00%
 Pràctiques 43 -1 -2,27% 15 53,57%
 Formació 21 11 110,00% -10 -32,26%
 Altres 10 4 66,67% 4 66,67%
           
 TOTAL INDEFINITS 3.902 -548 -12,31% 81 2,12%
 TOTAL TEMPORALS 19.926 304 1,55% -2.354 -10,57%
           
 TOTAL CONTRACTES 23.828 -244 -1,01% -2.273 -8,71%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació