Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Agost 2019
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 12.402 -7.472 -37,60% 161 1,32%
 Dones 9.908 -7.817 -44,10% -179 -1,77%
 Menors de 20 anys 2.882 -4.317 -59,97% 126 4,57%
 De 20 a 24 anys 4.680 -3.925 -45,61% 284 6,46%
 De 25 a 29 anys 3.137 -1.834 -36,89% -19 -0,60%
 De 30 a 44 anys 7.181 -3.274 -31,32% -447 -5,86%
 Majors de 45 anys 4.430 -1.939 -30,44% 38 0,87%
 TOTAL 22.310 -15.289 -40,66% -18 -0,08%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 8.179 -4.928 -37,60% -86 -1,04%
 Fins a 1 mes 8.715 -992 -10,22% -59 -0,67%
 D'1 a 3 mesos 3.581 -8.121 -69,40% 30 0,84%
 De 3 a 6 mesos 1.405 -1.113 -44,20% 50 3,69%
 De 6 a 12 mesos 387 -112 -22,44% 77 24,84%
 De 12 a 24 mesos 13 -11 -45,83% 5 62,50%
 Més de 24 mesos 30 -12 -28,57% -35 -53,85%
 TOTAL 22.310 -15.289 -40,66% -18 -0,08%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 1.536 -2.124 -58,03% -248 -13,90%
 Foment de la contractació indefinida # -5 -62,50% -19 -86,36%
 Indefinit minusvàlids 11 -12 -52,17% -4 -26,67%
 Convertits en indefinits 1.129 -395 -25,92% 79 7,52%
           
 Obra o servei 6.270 -2.949 -31,99% -151 -2,35%
 Eventuals circumstàncies producció 11.721 -9.403 -44,51% 309 2,71%
 Interinitat 1.563 -282 -15,28% 68 4,55%
 Temporals bonificats minusvàlids 18 -20 -52,63% # #
 Inserció # -2 -40,00% -4 -57,14%
 Relleu 7 -3 -30,00% -7 -50,00%
 Jubilació parcial 18 -6 -25,00% -23 -56,10%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 20 -42 -67,74% -14 -41,18%
 Formació 6 -24 -80,00% -8 -57,14%
 Altres 5 -22 -81,48% # #
           
 TOTAL INDEFINITS 2.679 -2.536 -48,63% -192 -6,69%
 TOTAL TEMPORALS 19.631 -12.753 -39,38% 174 0,89%
           
 TOTAL CONTRACTES 22.310 -15.289 -40,66% -18 -0,08%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 965 566 141,85% 34 3,65%
 Indústria 4.955 -1.323 -21,07% 775 18,54%
 Construcció 675 -566 -45,61% -156 -18,77%
 Serveis 15.715 -13.966 -47,05% -671 -4,09%
 TOTAL 22.310 -15.289 -40,66% -18 -0,08%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 4.238 -1.497 -26,10% 351 9,03%
 Dones 2.763 -1.600 -36,67% 159 6,11%
 TOTAL 7.001 -3.097 -30,67% 510 7,86%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.335 -265 -7,36% 387 13,13%
 Dones 2.106 -144 -6,40% 109 5,46%
 TOTAL 5.441 -409 -6,99% 496 10,03%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació