Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Novembre 2019
 Municipis de l'àmbit:   Període.        


 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.691 -3.116 -22,57% -495 -4,43%
 Dones 9.567 -2.913 -23,34% -140 -1,44%
 Menors de 20 anys 1.480 -528 -26,29% 68 4,82%
 De 20 a 24 anys 3.821 -1.327 -25,78% -310 -7,50%
 De 25 a 29 anys 3.120 -1.057 -25,31% -158 -4,82%
 De 30 a 44 anys 7.307 -2.000 -21,49% -172 -2,30%
 Majors de 45 anys 4.530 -1.117 -19,78% -63 -1,37%
 TOTAL 20.258 -6.029 -22,94% -635 -3,04%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Indefinit/Indeterminat 7.414 -3.348 -31,11% -1.117 -13,09%
 Fins a 1 mes 7.722 -1.183 -13,28% 408 5,58%
 D'1 a 3 mesos 2.618 -382 -12,73% 78 3,07%
 De 3 a 6 mesos 1.781 -833 -31,87% 38 2,18%
 De 6 a 12 mesos 644 -245 -27,56% 31 5,06%
 De 12 a 24 mesos 24 -16 -40,00% -15 -38,46%
 Més de 24 mesos 55 -22 -28,57% -58 -51,33%
 TOTAL 20.258 -6.029 -22,94% -635 -3,04%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 1.790 -1.094 -37,93% -316 -15,00%
 Foment de la contractació indefinida # -7 -77,78% -37 -94,87%
 Indefinit minusvàlids 19 4 26,67% 5 35,71%
 Convertits en indefinits 1.282 -503 -28,18% 72 5,95%
           
 Obra o servei 4.228 -1.916 -31,18% -872 -17,10%
 Eventuals circumstàncies producció 10.875 -2.246 -17,12% 757 7,48%
 Interinitat 1.849 -206 -10,02% -105 -5,37%
 Temporals bonificats minusvàlids 22 -36 -62,07% -10 -31,25%
 Inserció 15 # # 12 400,00%
 Relleu 12 -4 -25,00% -23 -65,71%
 Jubilació parcial 31 -6 -16,22% -40 -56,34%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 115 # # -55 -32,35%
 Formació 12 -20 -62,50% -23 -65,71%
 Altres 6 # # 0 0,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 3.093 -1.600 -34,09% -276 -8,19%
 TOTAL TEMPORALS 17.165 -4.429 -20,51% -359 -2,05%
           
 TOTAL CONTRACTES 20.258 -6.029 -22,94% -635 -3,04%

 Sector econòmic Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 391 -158 -28,78% 41 11,71%
 Indústria 5.147 -1.143 -18,17% 492 10,57%
 Construcció 1.221 -212 -14,79% -152 -11,07%
 Serveis 13.499 -4.516 -25,07% -1.016 -7,00%
 TOTAL 20.258 -6.029 -22,94% -635 -3,04%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.743 -937 -20,02% 116 3,20%
 Dones 2.591 -614 -19,16% 264 11,35%
 TOTAL 6.334 -1.551 -19,67% 380 6,38%

 Nombre Contractes ETT Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.091 -546 -15,01% -289 -8,55%
 Dones 2.467 -315 -11,32% 282 12,91%
 TOTAL 5.558 -861 -13,41% -7 -0,13%

  "#": Dades subjectes a secret estadístic que tenen un valor inferior a quatre.
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació