Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Desembre 2018
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 8.560 -2.626 -23,48% -470 -5,20%
 Dones 7.867 -1.840 -18,96% -276 -3,39%
 Menors de 20 anys 1.293 -119 -8,43% 21 1,65%
 De 20 a 24 anys 3.328 -803 -19,44% -79 -2,32%
 De 25 a 29 anys 2.497 -781 -23,83% -345 -12,14%
 De 30 a 44 anys 5.741 -1.738 -23,24% -478 -7,69%
 Majors de 45 anys 3.568 -1.025 -22,32% 135 3,93%
 TOTAL 16.427 -4.466 -21,38% -746 -4,34%

 Nombre Contractes Temporals Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 7.140 -2.240 -23,88% -585 -7,57%
 Dones 6.748 -1.396 -17,14% -301 -4,27%
 Menors de 20 anys 1.145 -74 -6,07% -3 -0,26%
 De 20 a 24 anys 2.933 -700 -19,27% -114 -3,74%
 De 25 a 29 anys 2.125 -650 -23,42% -326 -13,30%
 De 30 a 44 anys 4.747 -1.419 -23,01% -515 -9,79%
 Majors de 45 anys 2.938 -793 -21,25% 72 2,51%
 TOTAL 13.888 -3.636 -20,75% -886 -6,00%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.618 -1.009 -27,82% 184 7,56%
 Dones 1.864 -463 -19,90% 132 7,62%
 Menors de 20 anys 240 -93 -27,93% 13 5,73%
 De 20 a 24 anys 652 -215 -24,80% -36 -5,23%
 De 25 a 29 anys 622 -267 -30,03% -46 -6,89%
 De 30 a 44 anys 2.109 -582 -21,63% 236 12,60%
 Majors de 45 anys 859 -315 -26,83% 149 20,99%
 TOTAL 4.482 -1.472 -24,72% 316 7,59%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Fins a 1 mes 6.977 -337 -4,61% -376 -5,11%
 D'1 a 3 mesos 1.564 -976 -38,43% -156 -9,07%
 De 3 a 6 mesos 1.220 -523 -30,01% -66 -5,13%
 De 6 a 12 mesos 345 -268 -43,72% 0 0,00%
 Més de 12 mesos 163 11 7,24% 85 108,97%
 Durada indeterminada 3.619 -1.543 -29,89% -373 -9,34%
 Indefinits 2.539 -830 -24,64% 140 5,84%
 TOTAL 16.427 -4.466 -21,38% -746 -4,34%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 1.563 -543 -25,78% 159 11,32%
 Foment de la contractació indefinida 27 -12 -30,77% -12 -30,77%
 Indefinit minusvàlids 11 -3 -21,43% -2 -15,38%
 Convertits en indefinits 938 -272 -22,48% -5 -0,53%
           
 Obra o servei 3.837 -1.263 -24,76% -624 -13,99%
 Eventuals circumstàncies producció 8.321 -1.797 -17,76% -371 -4,27%
 Interinitat 1.523 -431 -22,06% 114 8,09%
 Temporals bonificats minusvàlids 16 -16 -50,00% 1 6,67%
 Inserció 2 -1 -33,33% 2 ND
 Relleu 41 6 17,14% 22 115,79%
 Jubilació parcial 97 26 36,62% 54 125,58%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 28 -142 -83,53% -98 -77,78%
 Formació 17 -18 -51,43% 13 325,00%
 Altres 6 0 0,00% 1 20,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 2.539 -830 -24,64% 140 5,84%
 TOTAL TEMPORALS 13.888 -3.636 -20,75% -886 -6,00%
           
 TOTAL CONTRACTES 16.427 -4.466 -21,38% -746 -4,34%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació