Informe de contractació
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Octubre 2017
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Nombre Contractes Total Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 12.281 -865 -6,58% 1.058 9,43%
 Dones 11.387 -620 -5,16% 1.108 10,78%
 Menors de 20 anys 1.520 -230 -13,14% 230 17,83%
 De 20 a 24 anys 4.526 -124 -2,67% 569 14,38%
 De 25 a 29 anys 3.877 -31 -0,79% 340 9,61%
 De 30 a 44 anys 8.729 -700 -7,42% 382 4,58%
 Majors de 45 anys 5.016 -400 -7,39% 645 14,76%
 TOTAL 23.668 -1.485 -5,90% 2.166 10,07%

 Nombre Contractes Temporals Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 10.421 -869 -7,70% 842 8,79%
 Dones 9.581 -649 -6,34% 683 7,68%
 Menors de 20 anys 1.359 -180 -11,70% 208 18,07%
 De 20 a 24 anys 3.984 -84 -2,06% 509 14,65%
 De 25 a 29 anys 3.297 -51 -1,52% 236 7,71%
 De 30 a 44 anys 7.305 -676 -8,47% 205 2,89%
 Majors de 45 anys 4.057 -527 -11,50% 367 9,95%
 TOTAL 20.002 -1.518 -7,05% 1.525 8,25%

 Nombre Contractes Estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.426 -601 -14,92% 484 16,45%
 Dones 2.379 -169 -6,63% 403 20,39%
 Menors de 20 anys 304 -45 -12,89% 75 32,75%
 De 20 a 24 anys 880 -31 -3,40% 214 32,13%
 De 25 a 29 anys 874 -20 -2,24% 168 23,80%
 De 30 a 44 anys 2.646 -415 -13,56% 223 9,20%
 Majors de 45 anys 1.101 -259 -19,04% 207 23,15%
 TOTAL 5.805 -770 -11,71% 887 18,04%

 Durada del contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Fins a 1 mes 8.001 156 1,99% 268 3,47%
 D'1 a 3 mesos 2.936 121 4,30% 406 16,05%
 De 3 a 6 mesos 2.069 -87 -4,04% 246 13,49%
 De 6 a 12 mesos 790 -38 -4,59% 87 12,38%
 Més de 12 mesos 124 12 10,71% 27 27,84%
 Durada indeterminada 6.082 -1.682 -21,66% 491 8,78%
 Indefinits 3.666 33 0,91% 641 21,19%
 TOTAL 23.668 -1.485 -5,90% 2.166 10,07%

 Tipus de contracte Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Ordinari temps indefinit 2.240 -37 -1,62% 489 27,93%
 Foment de la contractació indefinida 62 6 10,71% -12 -16,22%
 Indefinit minusvàlids 15 6 66,67% -1 -6,25%
 Convertits en indefinits 1.349 58 4,49% 165 13,94%
           
 Obra o servei 6.296 -1.894 -23,13% 614 10,81%
 Eventuals circumstàncies producció 11.457 276 2,47% 832 7,83%
 Interinitat 2.060 142 7,40% 59 2,95%
 Temporals bonificats minusvàlids 23 -10 -30,30% -6 -20,69%
 Inserció 7 1 16,67% 3 75,00%
 Relleu 28 -6 -17,65% 11 64,71%
 Jubilació parcial 50 -6 -10,71% 6 13,64%
 Substitució jubilació 64 anys 0 0 ND 0 ND
 Pràctiques 62 -17 -21,52% 10 19,23%
 Formació 15 2 15,38% -4 -21,05%
 Altres 4 -6 -60,00% 0 0,00%
           
 TOTAL INDEFINITS 3.666 33 0,91% 641 21,19%
 TOTAL TEMPORALS 20.002 -1.518 -7,05% 1.525 8,25%
           
 TOTAL CONTRACTES 23.668 -1.485 -5,90% 2.166 10,07%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació