Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Novembre 2019
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 5.095 423 9,05% -240 -4,50%
 Dones 5.703 479 9,17% -170 -2,89%
 TOTAL 10.798 902 9,11% -410 -3,66%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 179 -15 -7,73% -24 -11,82%
 De 20 a 24 anys 569 57 11,13% -43 -7,03%
 De 25 a 29 anys 989 166 20,17% 24 2,49%
 De 30 a 34 anys 1.321 152 13,00% -136 -9,33%
 De 35 a 39 anys 1.650 110 7,14% -137 -7,67%
 De 40 a 44 anys 1.695 154 9,99% -108 -5,99%
 De 45 a 49 anys 1.411 114 8,79% -58 -3,95%
 De 50 a 54 anys 1.153 79 7,36% -46 -3,84%
 De 55 a 59 anys 1.053 57 5,72% 81 8,33%
 Majors de 59 anys 778 28 3,73% 37 4,99%
 TOTAL 10.798 902 9,11% -410 -3,66%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 27 3 12,50% -3 -10,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 142 11 8,40% -6 -4,05%
 Tècnics i professionals de suport 254 1 0,40% 12 4,96%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 414 57 15,97% 2 0,49%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 2.272 284 14,29% -132 -5,49%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 237 14 6,28% -12 -4,82%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 1.017 40 4,09% -55 -5,13%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 316 22 7,48% 11 3,61%
 Ocupacions elementals 6.119 470 8,32% -227 -3,58%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 10.798 902 9,11% -410 -3,66%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.478 80 5,72% -149 -9,16%
 Estudis primaris incomplets 2.567 167 6,96% -264 -9,33%
 Estudis primaris complets 1.352 114 9,21% -1 -0,07%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 207 8 4,02% 0 0,00%
 Educació general - estudis secundaris 4.960 522 11,76% -7 -0,14%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 87 8 10,13% 7 8,75%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 15 0 0,00% -10 -40,00%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 125 6 5,04% 12 10,62%
 Altres estudis postsecundaris 7 -3 -30,00% 2 40,00%
 TOTAL 10.798 902 9,11% -410 -3,66%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 718 102 16,56% -86 -10,70%
 Indústria 706 0 0,00% 63 9,80%
 Construcció 1.039 5 0,48% -50 -4,59%
 Serveis 7.133 789 12,44% -258 -3,49%
 Sense ocupació anterior 1.202 6 0,50% -79 -6,17%
 TOTAL 10.798 902 9,11% -410 -3,66%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.